The Prize for Innovations

Pokaż branży swoje nowe urządzenia/maszyny/rozwiązania w dziedzinie innowacji.
Zaprezentuj je 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.
Każda innowacja otrzymuje medal oraz okolicznościowy certyfikat, które przyznawane są przez Jury.
Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani podczas targów, na stronie internetowej targów, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

 REGULAMIN KONKURSU
O MEDAL TARGÓW REKLAMY I DRUKU REMADAYS WARSAW

THE PRIZE FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES

§ 1
Do Konkursu o Medal Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw mogą być zgłaszane urządzenia lub innowacyjne rozwiązania do wykorzystania w branży reklamowej lub poligraficznej. Warunkiem zgłoszenia jest prezentacja podczas targów RemaDays urządzeń/maszyn/rozwiązań, które odznaczają się szczególnymi walorami obejmującymi:

 • nowoczesność zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań światowych,

 • stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych,

 • ekonomiczność urządzenia/maszyny/rozwiązania i jego eksploatację (cena, koszty eksploatacji i serwisu, koszty likwidacji),

 • oddziaływanie urządzenia/maszyny/rozwiązania na środowisko, w tym metody regeneracji, recycling, biodegradowalność,

 • oszczędność zużycia materiałów i energii,

 • funkcjonalność urządzenia/maszyny/rozwiązania (rozumiana jako połączenie kryteriów użyteczności i praktyczności),

 • estetyka urządzenia/maszyny/rozwiązania

 • stopień przystosowania rozwiązań do zastosowań praktycznych – tylko w przypadku urządzeń/maszyn/rozwiązań wymienionych w § 2 ust. 1.

§2
1. Do konkursu mogą być zgłaszane:
a) urządzenia, maszyny lub technologie, które posiadają przewidziane prawem atesty i certyfikaty, w tym dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku, nie wymagające dodatkowych badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych i doświadczalnych,
b) urządzenia, maszyny lub technologie, stanowiące wynik projektów badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych i usługowych – przystosowane do praktyki gospodarczej.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować:
a) pojedyncze urządzenia/maszyny/rozwiązania lub grupy urządzeń/maszyn/rozwiązań jednorodnych pod względem spełnianych funkcji, budowy i technologii,
b) systemy (np. zestawy, komplety i programy), stanowiące odrębne urządzenia/maszyny/rozwiązania bądź elementy innych urządzeń/maszyn/rozwiązań
c) technologie, stanowiące nowoczesne i innowacyjne rozwiązania branży reklamowej

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

 • dokonanie zgłoszenia urządzenia/maszyny/rozwiązania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu – do GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu w terminie do 18 stycznia 2018 r.

 • załączenie do zgłoszenia uzasadnienia zawierającego charakterystykę urządzenia/maszyny/rozwiązania, uwzględniającą cechy wymienione w § 1,

 • załączenie kopii certyfikatów, atestów i innych świadectw, o których mowa w § 2, opinii oraz wyników badań oraz innych dokumentów dotyczących zgłaszanego urządzenia/maszyny/rozwiązania przedstawiających jego walory, w tym opinie użytkowników, (również w wersji elektronicznej)

 • załączenie wizerunku urządzenia/maszyny/rozwiązania w postaci fotografii, prospektów reklamowych,

 • opłata za udział w Konkursie wynosi 500,-zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT (opłata obowiązuje za każde zgłoszone urządzenie/maszynę/produkt),

 • dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC International Sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, najpóźniej do 23 stycznia 2019 r.

2. Zgłoszenie oraz uzasadnienie i dodatkowe materiały informacyjne o urządzeniu/maszynie/rozwiązaniu należy składać sformułowane w języku polskim.

3. Zgłoszenia i załączone materiały podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu

4. Zgłoszenia do konkursu łącznie z materiałami uzasadniającymi prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na nośniku multimedialnym lub na adres e-mailowy

GJC International Sp. z o.o. sp. k.
ul. Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
e-mail: mariusz@gjc.pl

5. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 12.11.2018 – 18.01.2019.

6. Materiały wymienione w ust. 1 nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku wycofania zgłoszenia produktu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

§4
Zgłaszający urządzenia/maszyny/rozwiązania do Konkursu zobowiązani są do udostępnienia ich na stoiskach targowych i udzielania dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawicielom GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu, w przeddzień lub w pierwszym dniu trwania targów.

§5
1. Ocenę, na podstawie której przyznawane są Medale za urządzenia/maszyny/rozwiązania zgłoszone do konkursu, przeprowadza Jury, na podstawie kryteriów określonych w § 1. Kategorię, w której zostanie przyznany Medal określa Jury.

2. Członkowie Jury są powoływani przez Organizatora konkursu – firmę GJC International Sp. z o.o. sp. k. spośród specjalistów dziedzin zgodnych z właściwością branżową Targów, cieszących się publicznym i środowiskowym autorytetem. Zasady działania Jury określają regulaminy ustalone przez Organizatora Konkursu – firmę GJC International Sp. z o.o. sp. k.

3. Członkowie Jury nie mogą udostępniać żadnych materiałów i informacji związanych z prowadzonym konkursem osobom trzecim.

§ 6
1. Obrady Jury są niejawne, a jego decyzje ostateczne.

2. Zgłoszone do Konkursu urządzenie/maszyna/rozwiązanie nie będzie poddane ocenie przez Jury jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu, a w przypadku, gdy nie będzie wystawione ono na stoisku nagroda nie zostanie wręczona.

§7
1. Każde zgłoszone do Konkursu urządzenie/maszyna/rozwiązanie może być wyróżnione Medalem Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw tylko jeden raz.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy urządzeń/maszyn/rozwiązań, w których wprowadzono znaczące zmiany, noszące wszelkie znamiona innowacyjności pozwalające zakwalifikować urządzenie/maszynę/rozwiązanie do nowej generacji.

§8
1. Jury ogłasza decyzję o przyznaniu nagrody w pierwszym dniu trwania Targów.

2. GJC International Sp. z o.o. sp. k. informuje zgłaszających urządzenia/maszyny/rozwiązania do Konkursu o wyróżnieniu urządzenia/maszyny/rozwiązania w tym samym dniu.

3. Medal Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw wręczany jest przez przedstawiciela firmy GJC International Sp. z o.o. sp. k. – Organizatora konkursu w pierwszym dniu Targów.

4. Medale mogą zostać przyznane w 11 kategoriach:
Gifts World
POS & Display
Technology Park
Printing House
Packaging Materials
PhotoCreation
Lighting Systems
Event Show
IT & e-Solutions
Outdoor Advertising
Textile Zone
Wybór kategorii zależy od Zgłaszającego.

§9
1. Listę nagrodzonych Medalem zamieszcza się w na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Ewidencję wyróżnionych produktów prowadzi i przechowuje GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu do czasu rozpoczęcia kolejnej edycji konkursu w następnym roku.

3.Wystawcy i producenci, których urządzenia/maszyny/rozwiązania zostały nagrodzone Medalem Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek uzyskanego Medalu wyłącznie na wyróżnionych urządzeniach/maszynach/rozwiązaniach. Informacje dotyczące wyróżnienia Medalem Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego urządzenia/maszyny/rozwiązania oraz nazwę Targów, na których zostało ono wyróżnione. Wystawcy których urządzenia/maszyny/rozwiązania zostały wyróżnione Medalem, mogą w czasie trwania Targów prezentować otrzymane Medale na swoich stoiskach.

§10
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się załącznik z formularzem zgłoszeniowym

Formularz zgłoszeniowy – kliknij i pobierz

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTĘ LAUREATÓW W
KONKURSIE O MEDAL TARGÓW REKLAMY I POLIGRAFII REMADAYS WARSAW 2018
W ZAKRESIE INNOWACJI

Stoisko (stand)
Firma (company name)
Urządzenie (device name)
Kategoria (category)
Medal
F/S25 CANON POLSKA SP. Z O.O. OCE COLORADO 1640 TECHNOLOGY PARK Z
F/S23 P.H.U. POLKOS MARIUSZ KOSIOR DIMENSE TECHNOLOGY PARK Z
F/W2 OKI EUROPE POLSKA SP. ZO.O. OKI PRO 1050 PRINTING HOUSE Z
F/T6 POLCOM PRZEMYSŁAW KIMLA WIELKOFORMATOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC NA NAPĘDACH LINIOWYCH TECHNOLOGY PARK Z
E/G1A AP.PL ARTUR JANISZEWSKI INTERNETOWE ROZWIĄZANIE PERSONALIZACJI PRODUKTÓW IT & e-SOLUTIONS Z
F/T17 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O. FLATBED LED – EFI PRO 24 F TECHNOLOGY PARK Z
F/T13 3M THE WRAP CENTER CERTYFIKOWANE CENTRUM SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNE 3M OUTDOOR ADVERTISING Z
F/U4 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 30 MM LED RETAIL LIGHTBOX LIGHTING SYSTEMS Z
F/T10 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. CENTRUM OBRÓBCZE CNC SERON ADMAKER TECHNOLOGY PARK Z
F/P13a ESKADA SŁAWOMIR KUBIAK VICARDS.PL – NAJSPRYTNIEJSZA KARTA NA ŚWIECIE GIFTS WORLD Z
F/T11 SICO POLSKA SP. Z O.O. MIMAKI UCJV 300-160 TECHNOLOGY PARK S
F/T13 FIRMA ROMULUS AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 3M : FOLIA-SAMOCHODOWA.PL DZIESIĘĆ NOWYCH, EKSCYTUJĄCYCH KOLORÓW FOLII 3M WRAP FILM SERIES 1080 DO CAŁKOWITEJ ZMIANY KOLORU
POJAZDU LUB JEGO PERSONALIZACJI WIZUALNEJ
OUTDOOR ADVERTISING S
F/T13 DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA DPSDRUK.PL 3M™ MCS™ WARRANTY QUALIFIED MANUFACTURER. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM GWARANCJI NA GOTOWY PRODUKT W SEGMENCIE LFP: 3M™ MCS™ WARRANTY PRINTING HOUSE S
E/B5 IWARE SP. Z O.O. AGENCJA INTERAKTYWNA MODUŁ PODZLECANIA W IWAREPRINT IT & e-SOLUTIONS S
F/T17 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O. PLOTERY ŻYWICZNE MUTOH VALUEJET SERII X TECHNOLOGY PARK S
F/S19 API.PL SPÓŁKA Z O.O. HANDTOP HT 2512UV TECHNOLOGY PARK S
F/T13 LŁ SP. Z O.O. OPALARKA PROFESJONALNA STEINEL HG 2520 LCD + PIROMETR HG SCAN TECHNOLOGY PARK B
F/T17 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O. ARTEMIS PULSAR – ROLOWY PLOTER LED-UV TECHNOLOGY PARK B
F/S19 API.PL SPÓŁKA Z O.O. EPSON SURECOLOR SC-F9300 TECHNOLOGY PARK B
F/U25 AGFA NV SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE ANAPURNA H2050i LED TECHNOLOGY PARK B
F/Y32 AVARGRAF SP. Z O.O. SP. K. PLOTER EUROPRINTER NANO – 1602DX TECHNOLOGY PARK B
F/T13 3M POLAND SP. Z O.O. LAMINATY FAKTUROWANE 3M SERII 8900 TECHNOLOGY PARK B

Z – złoty (gold), S –srebrny (silver), B – brązowy (bronze)