The Prize for Innovations

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTĘ LAUREATÓW W
KONKURSIE O MEDAL TARGÓW REKLAMY I POLIGRAFII REMADAYS WARSAW 2019
W ZAKRESIE INNOWACJI

 

Stoisko (stand)
Firma (company name)
Urządzenie (device name)
Kategoria(category)
Medal
F/N21 PLOTSERWIS M. JANICKI, M.MRUGAŁA SP.J. DOCAN H3000 TECHNOLOGY PARK Z
E/E18A PROFIX SP. Z O.O. SP. K. TECHNOLOGIA PRODUKCJI OPAKOWAŃ I GADŻETÓW Z ETYKIETAMI IML 3D GIFTS WORLD Z
E/A7 SYMBIO MEDIA GROUP SP. Z O.O. EASY NOTES GIFTS WORLD Z
F/S26 DENIMEX.PL M.ZEBISZ MOOVLED PROJEKTOR HOLOGRAFICZNY POS & DISPLAY Z
F/S15 KRZYSZTOF KANTURSKI USŁUGI POLIGRAFICZNO REKLAMOWE 3D PRODUCTS PLOTER MAGLEV 1228 IQDEMY PRINTING HOUSE Z
F/S12 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJWSKI LETTER BENDER 3D TECHNOLOGY PARK Z
F/M17 ALUBEST LDP HUV TECHNOLOGY PARK Z
F/O13 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE MUTOH VALUEJET 1938TX Z ULTRAVISION TX TECHNOLOGY PARK Z
F/R18 AUTOMATIC LETTER BENDER ALB 02 COMBO 160 TECHNOLOGY PARK Z
F/K13 COLOR GROUP XUV-JET HYBRYDOWA DRUKARKA W TECHNOLOGII UV LED TECHNOLOGY PARK Z
F/M16 DIGIPRINT SP. Z O.O. HP LATEX R 2000 TECHNOLOGY PARK Z
F/C17 F1 IT TECHNOLOGY SP. Z O.O. HYPER VSN TECHNOLOGY PARK Z
F/P9 POLSKA GRUPA CNC PLOTERY LASEROWE Z SERII POWER CUT TECHNOLOGY PARK Z
F/S18 STERNAL INTERNATIONAL SP Z O.O. ULTRADŹWIĘKOWE SYSTEMY NAWILŻANIA POWIETRZA TECHNOLOGY PARK Z
F/J31 TERMOTRANSFEROWY.PL DST – KOMPLEMENTARNY SYSTEM DRUKU TERMOTRANSFERÓW CYFROWYCH TEXTILE ZONE Z
E/F27 CHARGING STATION JOANNA ZALWOWSKA STACJA ŁADUJĄCA ECO-BOX EVENT SHOW S
F/C22 ESKADA SŁAWOMIR KUBIAK VICARDS.PL GIFTS WORLD S
F/M7 MITKO SP Z O.O. OŚWIETLENIE LED ZINTEGROWANE Z KONSTRUKCJĄ OUTDOOR ADVERTISING S
F/M14 ULTIMA DISPLAY POLSKA SP. Z O.O. MODULATE TM POS & DISPLAY S
F/N7 REPROGRAF S.A. EFI PRO 32r TECHNOLOGY PARK S
F/O6 SERON SPÓŁKA JAWNA CENTRUM OBRÓBCZE CNC 1520 Z SERII STANDARD + TECHNOLOGY PARK S
F/J31 TERMOTRANSFEROWY.PL AUTOMAT SITODRUKOWY INO SA6 TECHNOLOGY PARK S
F/R10 VISCAR NOVA FLEX WEED-EX SYSTEM TEXTILE ZONE S
F/M17 ALUBEST LDP GUV 2,5D RAPTOR TECHNOLOGY PARK B
F/L14 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O. CYCLONE TECHNOLOGY PARK B

Z – złoty (gold), S –srebrny (silver), B – brązowy (bronze)

Pokaż branży swoje nowe urządzenia/maszyny/rozwiązania w dziedzinie innowacji.
Zaprezentuj je 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.
Każda innowacja otrzymuje medal oraz okolicznościowy certyfikat, które przyznawane są przez Jury.
Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani podczas targów, na stronie internetowej targów, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

 REGULAMIN KONKURSU
O MEDAL TARGÓW REKLAMY I DRUKU REMADAYS WARSAW

THE PRIZE FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES

§ 1
Do Konkursu o Medal Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw mogą być zgłaszane urządzenia lub innowacyjne rozwiązania do wykorzystania w branży reklamowej lub poligraficznej. Warunkiem zgłoszenia jest prezentacja podczas targów RemaDays urządzeń/maszyn/rozwiązań, które odznaczają się szczególnymi walorami obejmującymi:

 • nowoczesność zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań światowych,

 • stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych,

 • ekonomiczność urządzenia/maszyny/rozwiązania i jego eksploatację (cena, koszty eksploatacji i serwisu, koszty likwidacji),

 • oddziaływanie urządzenia/maszyny/rozwiązania na środowisko, w tym metody regeneracji, recycling, biodegradowalność,

 • oszczędność zużycia materiałów i energii,

 • funkcjonalność urządzenia/maszyny/rozwiązania (rozumiana jako połączenie kryteriów użyteczności i praktyczności),

 • estetyka urządzenia/maszyny/rozwiązania

 • stopień przystosowania rozwiązań do zastosowań praktycznych – tylko w przypadku urządzeń/maszyn/rozwiązań wymienionych w § 2 ust. 1.

§2
1. Do konkursu mogą być zgłaszane:
a) urządzenia, maszyny lub technologie, które posiadają przewidziane prawem atesty i certyfikaty, w tym dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku, nie wymagające dodatkowych badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych i doświadczalnych,
b) urządzenia, maszyny lub technologie, stanowiące wynik projektów badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych i usługowych – przystosowane do praktyki gospodarczej.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować:
a) pojedyncze urządzenia/maszyny/rozwiązania lub grupy urządzeń/maszyn/rozwiązań jednorodnych pod względem spełnianych funkcji, budowy i technologii,
b) systemy (np. zestawy, komplety i programy), stanowiące odrębne urządzenia/maszyny/rozwiązania bądź elementy innych urządzeń/maszyn/rozwiązań
c) technologie, stanowiące nowoczesne i innowacyjne rozwiązania branży reklamowej

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

 • dokonanie zgłoszenia urządzenia/maszyny/rozwiązania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu – do GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu w terminie do 18 stycznia 2018 r.

 • załączenie do zgłoszenia uzasadnienia zawierającego charakterystykę urządzenia/maszyny/rozwiązania, uwzględniającą cechy wymienione w § 1,

 • załączenie kopii certyfikatów, atestów i innych świadectw, o których mowa w § 2, opinii oraz wyników badań oraz innych dokumentów dotyczących zgłaszanego urządzenia/maszyny/rozwiązania przedstawiających jego walory, w tym opinie użytkowników, (również w wersji elektronicznej)

 • załączenie wizerunku urządzenia/maszyny/rozwiązania w postaci fotografii, prospektów reklamowych,

 • opłata za udział w Konkursie wynosi 500,-zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT (opłata obowiązuje za każde zgłoszone urządzenie/maszynę/produkt),

 • dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC International Sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, najpóźniej do 23 stycznia 2019 r.

2. Zgłoszenie oraz uzasadnienie i dodatkowe materiały informacyjne o urządzeniu/maszynie/rozwiązaniu należy składać sformułowane w języku polskim.

3. Zgłoszenia i załączone materiały podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu

4. Zgłoszenia do konkursu łącznie z materiałami uzasadniającymi prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na nośniku multimedialnym lub na adres e-mailowy

GJC International Sp. z o.o. sp. k.
ul. Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
e-mail: mariusz@gjc.pl

5. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 12.11.2018 – 18.01.2019.

6. Materiały wymienione w ust. 1 nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku wycofania zgłoszenia produktu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

§4
Zgłaszający urządzenia/maszyny/rozwiązania do Konkursu zobowiązani są do udostępnienia ich na stoiskach targowych i udzielania dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawicielom GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu, w przeddzień lub w pierwszym dniu trwania targów.

§5
1. Ocenę, na podstawie której przyznawane są Medale za urządzenia/maszyny/rozwiązania zgłoszone do konkursu, przeprowadza Jury, na podstawie kryteriów określonych w § 1. Kategorię, w której zostanie przyznany Medal określa Jury.

2. Członkowie Jury są powoływani przez Organizatora konkursu – firmę GJC International Sp. z o.o. sp. k. spośród specjalistów dziedzin zgodnych z właściwością branżową Targów, cieszących się publicznym i środowiskowym autorytetem. Zasady działania Jury określają regulaminy ustalone przez Organizatora Konkursu – firmę GJC International Sp. z o.o. sp. k.

3. Członkowie Jury nie mogą udostępniać żadnych materiałów i informacji związanych z prowadzonym konkursem osobom trzecim.

§ 6
1. Obrady Jury są niejawne, a jego decyzje ostateczne.

2. Zgłoszone do Konkursu urządzenie/maszyna/rozwiązanie nie będzie poddane ocenie przez Jury jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu, a w przypadku, gdy nie będzie wystawione ono na stoisku nagroda nie zostanie wręczona.

§7
1. Każde zgłoszone do Konkursu urządzenie/maszyna/rozwiązanie może być wyróżnione Medalem Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw tylko jeden raz.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy urządzeń/maszyn/rozwiązań, w których wprowadzono znaczące zmiany, noszące wszelkie znamiona innowacyjności pozwalające zakwalifikować urządzenie/maszynę/rozwiązanie do nowej generacji.

§8
1. Jury ogłasza decyzję o przyznaniu nagrody w pierwszym dniu trwania Targów.

2. GJC International Sp. z o.o. sp. k. informuje zgłaszających urządzenia/maszyny/rozwiązania do Konkursu o wyróżnieniu urządzenia/maszyny/rozwiązania w tym samym dniu.

3. Medal Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw wręczany jest przez przedstawiciela firmy GJC International Sp. z o.o. sp. k. – Organizatora konkursu w pierwszym dniu Targów.

4. Medale mogą zostać przyznane w 11 kategoriach:
Gifts World
POS & Display
Technology Park
Printing House
Packaging Materials
PhotoCreation
Lighting Systems
Event Show
IT & e-Solutions
Outdoor Advertising
Textile Zone
Wybór kategorii zależy od Zgłaszającego.

§9
1. Listę nagrodzonych Medalem zamieszcza się w na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Ewidencję wyróżnionych produktów prowadzi i przechowuje GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu do czasu rozpoczęcia kolejnej edycji konkursu w następnym roku.

3.Wystawcy i producenci, których urządzenia/maszyny/rozwiązania zostały nagrodzone Medalem Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek uzyskanego Medalu wyłącznie na wyróżnionych urządzeniach/maszynach/rozwiązaniach. Informacje dotyczące wyróżnienia Medalem Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego urządzenia/maszyny/rozwiązania oraz nazwę Targów, na których zostało ono wyróżnione. Wystawcy których urządzenia/maszyny/rozwiązania zostały wyróżnione Medalem, mogą w czasie trwania Targów prezentować otrzymane Medale na swoich stoiskach.

§10
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się załącznik z formularzem zgłoszeniowym

Formularz zgłoszeniowy – kliknij i pobierz