Regulamin

MIĘDZYNARODOWE TARGI REKLAMY I DRUKU REMADAYS WARSAW 2022 – WARSAW EXPO NADARZYN

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Organizatorem targów RemaDays jest firma GJC International Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa- wydawca kwartalnika Gifts Journal, katalogu Adbox – Inspiracje Reklamowe, lider Programu „Solidni w Biznesie” wydawca katalogu ESB – z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000636300, NIP 972-12-66-537.
Telefon kontaktowy: (+ 48 61) 825 73 22
Fax: (+ 48 61) 674 01 36
E-mail:
– Iwona Skrzypczak: [email protected]
– Justyna Lisek-Kantorska: [email protected]
– Magdalena Konieczna: [email protected]
– Anna Gąsiorowska: [email protected]

Dział techniczny:
– PL, EN – Małgorzata Jewasińska – [email protected], tel. (+ 48 61) 674 01 41
– PL- Jacek Spychała- [email protected], tel. (+ 48 61) 674 01 32

1.2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów, które korzystają z usług spółki GJC International Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zwaną dalej Organizatorem, i zwane są dalej Uczestnikiem targów RemaDays – Wystawcą lub Zwiedzającym.

1.3. Uczestnikiem targów RemaDays Warsaw – Wystawcą lub Zwiedzającym może być podmiot gospodarczy w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego itd.)

1.4. Miejscem ekspozycji jest PTAK WARSAW EXPO, AL. KATOWICKA 62, 05-830 NADARZYN, WOLICA 114D. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.remadays.com w informacjach ogólnych.

1.5. W dniach montażu 14-15.02.2022 samochody powyżej 3,5 tony mogą pozostawać na parkingu tylko na czas rozładunku jednak nie dłużej niż 4 godziny, przedłużenie tego czasu musi być uzgodnione z organizatorem. W dniach 16.02.2022 i 17.02.2022 przez całą dobę oraz w dniu 18.02.2022 do godziny 17.00 na parkingach przytargowych obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów dostawczych, busów oraz przyczep.

1.6. Na teren targów wstęp mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.7. Termin trwania targów: środa 16 lutego 2022 – piątek 18 lutego 2022.

1.8. Czas otwarcia dla zwiedzających: 16-17 lutego 2022 od 9.30 do 17.30 oraz 18 lutego 2022 od 9.30 do 16.00.

1.9. Czas otwarcia dla wystawców: 16-17 lutego 2022 od 8.00 do 18.30 oraz 18 lutego 2022 od 8:00 do 4.00 19 lutego 2022.

1.10. Montaż stoisk:
poniedziałek 14.02.2022 od 8.00 do 22.00,
wtorek 15.02.2022 od 8.00 do 22.00.

Opłata za prace montażowe jak i demontażowe poza w/w godzinami wynosi:
– do 3 godzin: 1000 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę, podzielone przez liczbę firm pozostających na terenie danej hali;
– powyżej 3 godzin: 2500 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę, podzielone przez liczbę firm pozostających na terenie danej hali.
Zgłoszenia należy kierować osobiście na targach do działu technicznego do godz. 18.00.

Możliwość zamówienia dodatkowego dnia montażowego w niedzielę 13 lutego 2022 jest uzależniona od liczby zainteresowanych firm i będzie wyceniana indywidualnie. Zgłoszenia należy kierować drogą mailową do działu technicznego do dnia 27 stycznia 2022 r.

Wystawcy, którzy zamówili stoiska standardowe, będą mogli je odebrać w dniu 15 lutego 2022 od godz. 14.00.
Zlecenie demontażu stałych elementów wyposażenia stoiska standardowego zgłoszone w czasie targów, będzie dodatkowo płatne według wyceny indywidualnej.

1.11. Demontaż stoisk: w piątek 18.02.2022 od 16.00 do 4.00 (19 lutego 2022).
Wjazd pod hale dla samochodów dostawczych, montażowych, busów i pojazdów powyżej 3,5 t od godziny 16:30.

Firmy budujące indywidualne stoiska dla wystawców są zobowiązane do uiszczenia opłaty licencyjnej w wysokości 12 zł netto za metr kwadratowy.

Wjazd – Dni montażu 14 i 15.02.2022:

Samochody dostawcze, montażowe, busy i pojazdy powyżej 3,5 t wjeżdżają wjazdem nr 4. Te pojazdy są uprawnione do przebywania na terenie Warsaw Expo podczas rozładunku przez 4 godziny. Gdy czas rozładunku zostanie przekroczony kierowca zostanie obciążony opłatą dodatkową na rzecz organizatora targów za przekroczenie limu czasu pobytu na parkingu, w wysokości 400 zł brutto (czas wyjazdu będzie weryfikowany przy wyjeździe nr 2). Samochody poniżej 3,5 t mieszczące się na 1 miejscu parkingowym wjeżdżają wjazdami nr 2 i 3; dla tych pojazdów parking jest bezpłatny.

2. UDZIAŁ W REMADAYS

2.1. Podstawą dokonania rezerwacji uczestnictwa w targach przez Organizatora jest słowna deklaracja Wystawcy, w następstwie której Wystawca jest zobowiązany przesłać Organizatorowi w terminie 7 dni wypełnioną umowę targową w 2 egzemplarzach (podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji i opatrzoną pieczątką firmową). Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy poprzez przesłanie faksem lub e-mailem do Wystawcy wypełnionego i podpisanego egzemplarza umowy.

2.2. Potwierdzeniem udziału Wystawcy w targach jest umowa podpisana przez obie strony. W przypadku doręczenia Wystawcy 2 egzemplarzy umowy (vide pkt 2.1) Wystawca po podpisaniu umowy odsyła jeden egzemplarz Organizatorowi.

2.3. W razie zamówień dodatkowych Wystawca jest zobowiązany do załączenia odpowiednich dokumentów przesłanych przez organizatora.

2.4. Uczestnictwo w targach oraz rozpoczęcie zabudowy możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora. Przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją wszystkich treści zawartych w umowie oraz niniejszym regulaminie i stanowi zobowiązanie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem w targach.

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora (m.in. siły wyższej, np. katastrofy, epidemii, strajku, itp., istotnej zmiany przepisów prawa, uniemożliwiającej lub faktycznie utrudniającej organizację Targów, a także z winy podmiotu trzeciego, niezależnego od Organizatora, itd.). Z tych samych przyczyn Organizator może zmienić miejsce i termin przeprowadzenia Targów. W razie wypowiedzenia umowy przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także w razie zmiany miejsca i terminu Targów z tych przyczyn, wpłacone przez Wystawców zaliczki nie podlegają zwrotowi, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (koszty, wydatki) poniesione przez Wystawców.
a) W przypadku wystąpienia istotnej zmiany przepisów prawa, uniemożliwiającej lub faktycznie utrudniającej organizację Targów, tzw. „lockdown” Organizator może zmienić miejsce i termin przeprowadzenia Targów. Jeśli Organizator zmieni termin Targów:
1) na kwiecień lub maj 2022 r., to Wystawca może pisemnie wypowiedzieć umowę do dnia 31 stycznia 2022 r.;
2) na wrzesień 2022 r., to Wystawca może pisemnie wypowiedzieć umowę do dnia 30 kwietnia 2022 r., przy czym złożenie wypowiedzenia przez Wystawcę przed upływem ww. terminów uprawnia go do otrzymania zwrotu wpłaconej zaliczki.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wystawcy, przede wszystkim w przypadku podania przez Wystawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych lub w przypadku rażącego naruszenia przez Wystawcę postanowień umowy, a w szczególności:
a) nieuregulowania jakichkolwiek należności na rzecz Organizatora,
b) podnajęcia lub przekazania osobom trzecim stoiska bez zgody organizatora,
c) niezachowania wskazanego w informacji technicznej terminu budowy stoiska.
W razie natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Wystawcy, nie przysługuje Wystawcy zwrot jakichkolwiek wpłaconych należności i poniesionych kosztów. W takim przypadku Wystawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich należności wynikających z umowy.

2.7. Wystawca zgłaszając uczestnictwo ma prawo wyboru formy w jakiej chce uczestniczyć w targach. Wszystkie informacje są omawiane podczas rozmów osobistych lub telefonicznych bezpośrednio z klientem. Uczestnik ma prawo wybrać jedną lub kilka spośród następujących form udziału:
a) indywidualna powierzchnia wystawiennicza bez zabudowy i przyłączy,
b) stoisko promocyjne z zabudową standardową i przyłączem prądu 3kW o powierzchni od 2 m2 wzwyż,
c) dystrybucja ulotek przez hostessę,
d) insert do torby dla zwiedzających,
e) reklama w Wielkiej Księdze Reklamy i Druku,
f) wynajem salki konferencyjnej.
g) inne formy promocji indywidualnie uzgodnione z organizatorem.

3. STOISKA

3.1. Wystawca wybiera w ramach możliwości (wolne miejsca) lokalizację stoiska, którą zatwierdza organizator.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji jak również numeru stoiska, jeżeli wymagają tego względy organizacyjno – techniczne lub przepisy związane z bezpieczeństwem. Numery stoisk mogą zostać zmienione do dnia 15.10.2021.

3.3. Wystawcy otrzymują w odpowiednim czasie oraz sukcesywnie co jakiś czas szczegółowe informacje na temat rozdziału powierzchni wystawienniczej oraz wszelkich zmian związanych z lokalizacją.

3.4. Stoiska promocyjne oferowane przez Organizatora (pkt.2.6, lit.b) są zbudowane w standardzie (system oktanorma), a ich cena obejmuje następujące elementy:
– dla stoisk od 2 do 5,75 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki, instalacja elektryczna (1 punkt świetlny i 1 gniazdo elektryczne) wykładzina szara, stół, 2 krzesła, kosz i napis na fryzie (tylko tekst do 25 znaków).
– dla stoisk od 6 do 8,75 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki, instalacja elektryczna (2 punkty świetlne i 1 gniazdo elektryczne) wykładzina szara, stół, 2 krzesła, lada z półką, kosz i napis na fryzie (tylko tekst do 25 znaków).
– dla stoisk od 9 do 11,75 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki, instalacja elektryczna (3 punkty świetlne i 2 gniazda elektryczne) wykładzina szara, 1 stół, 4 krzesła, lada z półką, kosz i napis na fryzie (tylko tekst do 25 znaków).
– dla stoisk od 12 do 15,75 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki,, instalacja elektryczna (4 punkty świetlne i 2 gniazda elektryczne) wykładzina szara, 2 stoły, 6 krzeseł, 2 lady z półką, zaplecze zamykane 1×1 m2, kosz i napis na fryzie (tylko tekst do 25 znaków).
– dla stoisk od 16 do 20,75 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki, instalacja elektryczna (6 punktów świetlnych i 2 gniazda elektryczne) wykładzina szara, 2 stoły, 8 krzeseł, 2 lady z półką, zaplecze zamykane 1×2 m2, kosz i napis na fryzie (tylko tekst do 25 znaków).
– dla stoisk od 21 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki, instalacja elektryczna (8 punktów świetlnych i 3 gniazda elektryczne) wykładzina szara, 3 stoły, 9 krzeseł, 2 lady z półką, zaplecze zamykane 1×2 m2, kosz i napis na fryzie (tylko tekst do 25 znaków).

3.5. Koszt licencji za zabudowę wynosi 12 PLN netto/m kw. powierzchni zabudowywanej. Faktura wystawiana jest przez Organizatora targów firmę GJC International Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z 3 dniowym terminem płatności. Warunkiem przystąpienia do zabudowy jest dokonanie 100% płatności.

3.6. Prąd techniczny jest włączany w dniach 14-15.02.2022 w godzinach 8:00-22:00 a prąd stały w dniach 16-17.02.2022 w godzinach 8:30 -18.00, a w dniu 18 lutego 2022 od 8:30 do 4:00 19 lutego 2022.

3.7. W przypadku zapotrzebowania na prąd całodobowy lub na prąd stały w dniach zabudowy należy złożyć pisemne zamówienie u Organizatora najpóźniej do 27.01.2022 r.

3.8. Wystawca zobowiązany jest do złożenia zamówienia na usługi techniczne oraz podpisania oświadczeń dotyczących zabudowy najpóźniej do dnia 27.01.2022 (przyłącze prądu elektrycznego, wodę, internet, karnet parkingowy, ochronę stoiska, sprzątanie stoiska) oraz uiszczenia stosownych opłat zgodnych z przesłanym zamówieniem.

3.9. Wszelkie maszyny i urządzenia o wymiarach powyżej 180 cm szerokości i 250 cm długości muszą być dostarczone na stoisko do godziny 10.00 pierwszego dnia zabudowy, po tym terminie organizator nie gwarantuje możliwości dostarczenia maszyn i urządzeń na stoisko. Jeśli tego rodzaju maszyny i urządzenia będą prezentowane na stoisku z zabudową standardową termin ich dostarczenia na stoisko musi zostać uzgodniony bezpośrednio przez Wystawcę z firmą wykonującą zabudowę.

3.10. Do wprowadzania na teren hal WarsawExpo dużych elementów wyposażenia stoisk w tym maszyn i urządzeń o znacznych gabarytach służą: Hala F: bramy towarowe – BT 0 szerokość 395 cm i wysokość 445 cm, BT 1 szerokość 295 cm i wysokość 445 cm, BT 2 szerokość 455 cm i wysokość 445 cm, BT 3 szerokość 295 cm i wysokość 445 cm i BT 4 szerokość 295 cm i wysokość 445 cm. Hala E: bramy towarowe – BT 1 szerokość 450 cm i wysokość 440 cm, BT 2 szerokość 450 cm i wysokość 440 cm.

3.11. Wysokość hal: zabudowa

Hala E:

  • 3.5 m – dla stoisk, które są ograniczone kratownicą z oświetleniem (znajduje się ona na wys. 3,7 m) oraz stoisk na alejkach, które przylegają bezpośrednio do szyb

  • 5 m – dla stoisk na części otwartej hali

Hala F:

  • 3.5 m – dla stoisk, które są ograniczone kratownicą z oświetleniem (znajduje się ona na wys. 3,7 m) oraz stoisk na alejkach, które przylegają bezpośrednio do szyb

  • 4.5 m – dla stoisk na części otwartej hali: od alejki A do K

  • 5 m – dla stoisk na części otwartej hali: od alejki L do R

dopuszczalne obciążenie
Hala F – 500-2000 kg / m²
Hala E – 500 kg / m²

3.12. Wystawca w czasie przewidzianym dla montażu i demontażu w obrębie swojego stoiska ma prawo dokonywać tylko niezbędnych robót montażowych i ostatecznego retuszu związanych z przygotowaniem stoisk lub eksponatów. W szczególności zabronione są prace związane ze spawaniem, szlifowaniem drewna i gipsu oraz inne prace powodujące zapylenie. Wszelkie prace mogące powodować zanieczyszczenie sąsiadujących stoisk, mogą być wykonywane do godziny 18:00 drugiego dnia zabudowy, kara za wykonywanie takich prac po tym terminie wynosi 3000 zł, którą ponosi wystawca.

3.13. Wystawcy oraz wykonawcy stoisk są zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia w dziale technicznym targów wszelkich uszkodzeń zauważonych przy odbiorze przyznanej powierzchni wystawienniczej w czasie zabudowy. W przypadku braku takiego zgłoszenia koszty związane z naprawą uszkodzeń stwierdzonych po zakończeniu Targów ponosi Wystawca.

3.14. Uczestnicy targów oraz wykonawcy stoisk są zobowiązani do dokonania demontażu stoiska w czasie określonym w punkcie 1.11, rozdrobnienia jego elementów oraz ich wyrzucenia do odpowiednich pojemników znajdujących się przy halach targowych.

3.15. Każdy uczestnik targów, jeżeli zachodzi taka konieczność, powinien umożliwić przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeń technicznych.

3.16. Elementy zabudowy (np. fryzy, transparenty, markizy, opisy stoisk i eksponatów oraz znaki firmowe i towarowe) nie mogą przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej, blokować w żaden sposób przejść i ciągów komunikacyjnych oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy.

3.17. Każda ścianka przylegająca bezpośrednio do innego stoiska i będąca wyższą niż 2,3 metra musi być od strony tego drugiego stoiska estetycznie wykończona w kolorze białym i nie mogą być na niej widoczne żadne treści reklamowe. Niedostosowanie się do tego zapisu jest zagrożone karą w wysokości 5000 zł.

3.18. Każde stoisko musi być wyposażone w ścianę tylną i ścianki działowe, oddzielające je od sąsiednich stoisk. Dotyczy to w szczególności stoisk znajdujących się pod ścianą hali. Wyjątkiem są stoiska wyspowe gdzie niedozwolone jest budowanie ściany od strony alejki.

3.19. Organizator bez konsultacji z Wystawcą ma prawo umieścić na konstrukcji stoiska tabliczkę z numeracją, zgodną z ogólnym planem rozmieszczenia stoisk.

3.20. Zabrania się bez uzgodnienia, zawieszania i naklejania elementów stoisk, transparentów, flag, reklam i dekoracji do konstrukcji hal (stropów, ścian, poręczy, balustrad, szyb itp.).

3.21. Wystawca targów RemaDays wykupując powierzchnię wystawienniczą lub stoisko z zabudową standardową zobowiązuje się do usunięcia wszelkich materiałów reklamowych ze stoiska, szyb i ścianek w dniu zakończenia targów i pozostawi stoisko w takim stanie w jakim je otrzymał do użytku. W przypadku stoisk z zabudową standardową stoisko musi zostać uprzątnięte i opuszczone do godz. 20:00. Wystawca, który nie spełni powyższego warunku zostanie obciążony opłatą porządkową w wysokości:

– 90 zł netto za jedną ściankę zabudowy standardowej,

– 40 zł netto za m2 ścianki kartonowo-gipsowej,

– 30 zł netto za mb nie usuniętej taśmy z posadzki,

– 25 zł netto za m2 szyby i ścianki PW5,

– 25 zł netto za usunięcie m2: naklejek, wykładziny itp. z posadzki,

– 200 zł netto za m2 – usuwanie uszkodzeń (malowanie ścian itp.)

3.22. Stoisko targowe nie może zostać w całości lub częściowo uprzątnięte i opuszczone przed regulaminowo określonym dniem i godziną rozpoczęcia demontażu. Wystawca, który się tego dopuści zostanie obciążony opłatą porządkową w wysokości połowy kosztów wynajmu stoiska.

3.23. Organizator jest uprawniony do interweniowania w przypadku zakłócania pracy innych stoisk lub całości wystawy przez hałas powodowany na poszczególnych stoiskach, poza stoiskami oraz przez osoby uprawnione przez Organizatora do dystrybucji materiałów reklamowych na terenie Ptak Warsaw Expo. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych okolicznościami, organizator zastrzega sobie prawo całkowitego zakazu prezentacji lub wykorzystywania wyposażenia powodującego nadmierny poziom hałasu, pracy systemów nagłaśniających, prezentacji muzycznych i filmowych w przypadku niemożności uzyskania polubownego rozwiązania sporu przez zainteresowanych wystawców lub osoby uprawnione przez Organizatora do dystrybucji materiałów reklamowych. Organizator uprawniony jest także do nałożenia na wystawcę zakłócającego pracę innych stoisk lub całości wystawy, w szczególności przez hałas przekraczający natężenie umożliwiające niezakłóconą pracę innych wystawców, kary w wysokości 3000 złotych za każdy przypadek naruszenia. W przypadku poniesienia przez Organizatora szkody wyższej niż kara umowna, Organizator uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3.24.Organizator jest uprawniony do interweniowania w przypadku zakłócania pracy innych stoisk lub całości wystawy przez uciążliwy zapach emitowany na poszczególnych stoiskach. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia ze stoiska elementów, które są źródłem emisji uciążliwych zapachów.

3.25. Organizator nie odpowiada za przerwy w dostawie mediów lub usług spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, w takiej sytuacji zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania aby przywrócić niezakłócony dostęp do mediów i usług.

3.26. W przypadku zbudowania stoiska niezgodnie z regulaminem Organizator ma prawo usunąć wszelkie nieprawidłowości na koszt Wystawcy. Niedostosowanie się do tego zapisu jest zagrożone karą w wysokości 5000 zł.

3.27. ZASADY KORZYSTANIA Z SZYB

Obowiązuje całkowity zakaz oklejania szyb przynależnych do danego stoiska powyżej 2,60 m. (szyby na górze będą wykorzystane przez organizatora do oznaczenia alejek).

Wyjątkiem są stoiska:

  • w samodzielnych boksach przy ścianach hal

W przypadku zabudowy szeregowej gdzie wystawca zajmuje powierzchnię wystawienniczą przed i za szybą istnieje możliwość oklejenia do wys. 2,60 m.

W przypadku zabudowy szeregowej gdzie wystawca zajmuje powierzchnię wystawienniczą tylko przed szybą istnieje całkowity zakaz oklejania szyb.

W przypadku zabudowy szeregowej gdzie wystawca zajmuje powierzchnię wystawienniczą tylko za szybą istnieje całkowity zakaz oklejania szyb.

3.28. Każdy uczestnik targów jest zobowiązany do pozostawienia swobodnego dostępu do wszelkich urządzeń technicznych Warsaw Expo (np. rozdzielni elektrycznych, skrzynek bezpiecznikowych, zaworów wodociągowych).

3.29. Projekty stoisk z zabudową piętrową muszą zostać zaakceptowane przez Dział Techniczny Ptak Warsaw Expo. W tym celu należy przesłać do Organizatora najpóźniej 30 dni przed Targami dokumentację konstruktorską oraz oświadczenie wykonawcy o zgodności konstrukcji z przepisami i sztuką budowlaną. Tylko potwierdzone pisemnie projekty będą dopuszczone do zabudowy podczas Targów.

3.30. Do montażu reklam w formie baneru lub konstrukcji podwieszonej do sufitu hali upoważnione są wyłącznie służby techniczne Ptak Warsaw EXPO. Termin dostarczenia elementów do podwieszenia na stoisko (banerów, konstrukcji, własnych wciągarek) upływa pierwszego dnia zabudowy. Po tym terminie podwieszenia będą prowadzone w miarę możliwości technicznych.

3.31. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować na stoisku jedynie z wyłączonym silnikiem i zamkniętym zbiornikiem paliwa, oraz odłączonym akumulatorem. W zbiorniku paliwa może się znajdować jedynie minimalna ilość paliwa niezbędna do wjazdu na hale i opuszczenia obiektu.

4. BEZPIECZEŃSTWO

4.1. W miejscu odbywania się targów zabrania się:
a) wnoszenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych;
b) wprowadzania (wnoszenia) zwierząt;
c) zakłócania porządku publicznego (np. agresywnego zachowania);
d) wnoszenia, spożywania i rozprowadzania używek i środków odurzających;
e) niszczenia infrastruktury targowej (np. obklejania reklamami ścian, podłogi);
f) malowania i zakrywania twarzy w jakikolwiek sposób oraz noszenia ozdób uniemożliwiających identyfikację osoby uczestniczącej w Targach, bez względu na charakter uczestnictwa, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek zakrywania ust i nosa ze względów sanitarnych;
g) posługiwania się w jakimkolwiek celu dokumentami innego Uczestnika Targów;
h) zanieczyszczanie hal i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
i) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;

4.2. Wystawca zobowiązany jest do:
a) respektowania oznaczeń stref podlegających ochronie przeciwpożarowej
b) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i wrzucania ich do miejsc do tego przeznaczonych

4.3. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty i zaświadczenia. Nie wolno stosować takich materiałów jak bambus, sitowie itp., które paląc się eksplodują.

4.4. Stoiska targowe powinny być budowane zgodnie z prawem budowlanym oraz z innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających zgodność prowadzonych na terenie targów działań uczestników targów i wykonawców stoisk z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi. Nieprzestrzeganie niniejszych przepisów może spowodować wstrzymanie prac, a w powtarzających się przypadkach może być podstawą do rozwiązania umowy.

4.6. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.

4.7. Niedozwolone jest wprowadzanie i używanie w halach targowych urządzeń emitujących pary.

4.8. Użytkownicy pawilonów targowych zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na uczestnikach imprez organizowanych na terenie targów spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z Inspektoratem Ochrony Przeciwpożarowej.

4.9. Zarówno firmy budujące stoiska jak i uczestnicy targów (wystawcy) ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenie targów i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji.

4.10. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione.

4.11 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z miejsca, w którym odbywają się targi, osób, które swoim zachowaniem naruszają postanowienia Regulaminu Targów, w tym przepisy porządkowe obowiązujące w danym miejscu, jak również osoby, które swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy przebieg Targów.

4.12. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, p/poż. oraz sanitarno-epidemiologicznych nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy, które powinni przestrzegać wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk.

4.13. Podłączane urządzenia na stoisku Wystawcy nie mogą przekraczać zamówionej przez niego mocy. W przypadku niestosowania się do tego zastrzeżenia Wystawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z naprawą uszkodzeń zasilania elektrycznego oraz zapłatą odszkodowań.

5. REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące stoisk z zabudową standardową należy zgłaszać pisemnie organizatorowi najpóźniej do godziny 10.00 pierwszego dnia targów.

5.2. Wszelkie reklamacje związane ze stoiskiem (jego lokalizacją i rozmiarami faktycznie zajmowanej powierzchni) oraz serwisem technicznym (dot. zamówionych usług technicznych) będą rozpatrywane tylko na podstawie wcześniejszego zgłoszenia podczas targów (osobiście w Dziale Technicznym lub telefonicznie poprzez infolinię).

5.3 Pozostałe reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia targów.

5.4 Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

6. ANULOWANIE UDZIAŁU

6.1. W przypadku gdy Wystawca odstąpi od umowy, złoży wypowiedzenie umowy lub nie weźmie udziału w Targach, z przyczyn za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, Wystawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora wszystkich należności wynikających z umowy.

6.2. W przypadku nie zabudowania zamówionej powierzchni targowej, wystawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł netto za metr kwadratowy zamówionej powierzchni.

7. INNE FORMY PROMOCJI PODCZAS TARGÓW

7.1. Reklamowanie firmy lub usług oraz dystrybucja wszelkich materiałów promocyjnych poza wykupionym miejscem, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora i po dokonaniu stosownych opłat. Rozpowszechnianie materiałów poza stoiskiem bez pisemnego zezwolenia organizatora zagrożona jest karą w wysokości 3000 zł za każdą ujawnioną formę dystrybucji.

7.2. Jeśli na stoisku wystawia się więcej niż jedna firma, każda z nich jest zobowiązana do uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

7.3. Plakaty, naklejki i inne drukowane materiały reklamowe umieszczone w halach wystawowych bez zezwolenia będą usuwane na koszt wystawcy w trakcie targów.

7.4. Reklamowanie na stoisku firm trzecich, nie będących wystawcami jest niedozwolone, również w przypadku firm współpracujących z wystawcą. Nie dotrzymanie tych warunków jest zagrożone karą w wysokości 3000 zł.

7.5. Prowadzenie przez Wystawcę działań promocyjnych na szkodę Organizatora jest niedozwolone. Wszelkie udowodnione naruszenia w tym zakresie są zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł, nakładaną przez Organizatora.

7.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ogłoszeń przez system nagłośnieniowy.

7.7. Loterie, konkursy, quizy itp. mogą być organizowane po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora oraz przy zachowaniu wymogów wynikających ze stosownych przepisów.

7.8. Dystrybucja ulotek przez hostessę, o której mowa w pkt 2.7 lit. c regulaminu, możliwa jest jedynie pod następującymi warunkami:
a) za wynajęcie hostessy odpowiada Wystawca;
b) przez hostessę należy rozumieć jedną osobę. Każde niestandardowe przebranie hostessy (np. kostium) oraz dodatki do garderoby (np. plecak, stelaż, flaga) wymagają akceptacji Organizatora;
c) zabrania się korzystania przez hostessę z wózków, walizek, kartonów oraz urządzeń elektronicznych, takich jak komputery.
d) zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez hostessę w hali E i F na alejkach głównych rozchodzących się od rejestracji (pobierz Plan Hali: Hala E, Hala F) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie stoisk Wystawców będących podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do Wystawcy korzystającego z usługi hostessy.
e) zabrania się podejmowania działań promocyjnych na szkodę podmiotów konkurencyjnych;
f) każde naruszenie warunków korzystania z usługi hostessy, a w szczególności udowodnione działania promocyjne dokonywane na szkodę podmiotów konkurencyjnych, są zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł, nakładaną przez Organizatora.

8. OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW ITP.

8.1. Organizator nie odpowiada za ochronę znaków towarowych, patentów, itp. eksponatów prezentowanych na targach.

8.2. Organizator oczekuje od uczestników przestrzegania i nienaruszania praw innych wystawców. Udokumentowane naruszenia praw innego wystawcy, uprawnia organizatora do wykluczenia uczestnika z bieżącej i/lub kolejnych edycji targów, jednakże nie jest to jego obowiązkiem.

8.3. Każda osoba odwiedzająca targi organizowane przez GJC International Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa i pozostawiająca wizytówkę wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez GJC International Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz partnerów.

9. UBEZPIECZENIE

9.1. Wystawca zobowiązuje się do ubezpieczenia eksponatów na swój koszt i ryzyko jak również posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

9.2. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Wystawcę, chyba że szkodę wyrządził Organizator umyślnie.

9.3. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w miejscu trwania imprezy, szczególnie przeciwpożarowych, BHP itp.

9.4. Wystawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za każdą szkodę wyrządzoną Organizatorowi przez Wystawcę, osoby go reprezentujące lub osoby zatrudnione przez niego bezpośrednio lub pośrednio.

9.5. Wystawca zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności wobec Właściciela Hali, Wynajmującego Hali lub wobec Zwiedzających, powstałej w wyniku działania Wystawcy, w tym działania niezawinionego, poprzez spełnienie wszelkich roszczeń tychże osób trzecich, w szczególności poprzez zapłatę stosownych sum tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia lub zwrot kwoty odpowiadającej kwocie odszkodowania lub zadośćuczynienia zapłaconej przez Organizatora.

10. OCHRONA

10.1. Organizator zapewnia ogólną ochronę terenu targów. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty w eksponatach.

10.2. Wystawca może zlecić organizatorowi wynajęcie strażnika z firmy odpowiedzialnej za ochronę.

10.3. Wystawcy i jego personel nie mogą przebywać na stoisku w nocy.

11. IDENTYFIKATORY

11.1. Bezpośrednio po przyjeździe na teren targowy Wystawca, powinien się stawić w biurze targowym po odbiór identyfikatorów upoważniających do wejścia na stoisko.

11.2. Wystawca ma również możliwość wcześniejszego wygenerowania identyfikatorów w Panelu wystawcy oraz ich samodzielnego wydruku.

12. TRANSPORT I SPEDYCJA

12.1. Transport, wyładunek, rozpakowywanie, montaż, demontaż, spakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów wystawowych wykonywane są przez wystawcę, na jego koszt i ryzyko.

12.2. Oficjalnymi Spedytorami Targowymi Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw sa firmy:
– netlog Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
ExpoSped Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa.

12.3. Wyłączność poruszania się w halach targowych wózkami widłowymi mają firmy spedycyjne netlog Polska Sp. z o.o. oraz ExpoSped Sp. z o.o. Każda inna forma dostarczenia towaru na stoiska wystawców (w tym w szczególności ale nie wyłącznie za pomocą wózka paletowego) jest dozwolona z pominięciem w/w podmiotów.

13. COVID-19

13.1. Wystawcy są zobowiązani do zapewnienia środków ochrony osobistej (m.in. maseczek, przyłbic, rękawic jednorazowych) oraz preparatów do dezynfekcji rąk dla pracowników i innych osób świadczących usługi w czasie trwania targów.

13.2. Wszelkie podmioty świadczące usługi na terenie targów w szczególności dot. obsługi technicznej (np. firmy budujące, spedycyjne, gastronomiczne itp.) są zobowiązane do zapewnienia środków ochrony osobistej (maseczek, rękawic jednorazowych) oraz preparatów do dezynfekcji rąk dla pracowników i innych osób świadczących usługi w czasie trwania targów.

13.3. Każdy uczestnik targów zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.