Covid-19

Zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie Targów RemaDays Warsaw 2022

Informujemy, że na Targi mają wstęp zarówno osoby zaszczepione jak i niezaszczepione przeciw Covid-19.

1. Zalecenia obowiązują na terenie Targów RemaDays Warsaw, zarówno w halach jak i na terenie zewnętrznym.
2. Zalecenia dotyczą każdego uczestnika Targów, tj. wystawców, odwiedzających oraz innych osób przebywających na terenie Targów.
3. Zalecenia zostały wydane przez organizatora Targów – GJC International Sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Poznaniu (dalej: Organizator), w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego Uczestnikom Targów w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 i jest stworzony w oparciu o aktualne wytyczne Ministra Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. W przypadku zmian ww. wytycznych lub zmian w przepisach prawa Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zaleceń w tym zakresie.
5. Zalecenia stosuje się do wszystkich osób przebywających na terenie Obiektu, w tym wystawców, ich pracowników, podwykonawców, w tym wykonujących stoiska oraz spedytorów, odwiedzających, personel Organizatora (dalej: Uczestnicy), w szczególności Uczestnicy Targów są zobowiązani do stosowania się do Zaleceń, które dostępne są na stronie internetowej, w zakładce COVID-19.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Targi, w przypadku gdyby ilość Uczestników przekroczyła dozwoloną ilość osób.
7. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszych Zaleceń Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od Uczestnika niezwłocznego opuszczenia terenu Targów.
8. Na terenie Obiektu nie mogą przebywać osoby chore na COVID-19, zakażone wirusem Sars-CoV-2, przebywające na kwarantannie, w izolacji lub osoby z objawami choroby zakaźnej.
9. Pracownik lub osoba świadcząca usługi na targach, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia pracy albo usług zobowiązany jest niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy, zleceniodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.
10. Osoby przebywające na ternie Obiektu zobowiązane są do stosowania zasad sanitarnych oraz wytycznych GIS, w szczególności:
a) zasłaniania ust i nosa maseczką, przyłbicą lub innym materiałem,
b) zachowania dystansu społecznego min, 1,5 m,
c) stosowania rękawiczek jednorazowych, jeśli jest to wymagane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa lub wytycznymi GIS,
d) dezynfekcji rąk w momencie wejścia i wyjścia na teren targów, a także w toaletach,
e) podczas kaszlu albo kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem,
f) prowadzenia spotkań z zachowaniem bezpiecznej odległości,
g) unikania kontaktu fizycznego z innymi osobami np. uścisku dłoni oraz gromadzenia się,
h) stosowania się do wytycznych obsługi targów,
i) w przypadku złego samopoczucia, w szczególności wystąpienia objawów choroby układu oddechowego natychmiastowego powiadomienia obsługi Targów o tym fakcie.
11. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem:
a) każda osoba przebywająca na terenie Obiektu, która zaobserwuje u siebie lub innej osoby objawy choroby zobowiązana jest do zgłoszenia tego Organizatorowi,
b) w przypadku zauważenia u siebie objawów zarażenia koronawirusem, należy niezwłocznie udać się do Punktu Medycznego i powiadomić o tym fakcie obsługę Targów,
c) w przypadku zauważenia osoby, która ma objawy zakażenia koronawirusem lub podejrzewa się, że może być osobą zakażoną należy niezwłocznie o tym poinformować obsługę Targów,
d) osoba u której występują niepokojące objawy będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób,
e) organizator stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
12. Zalecenia dla Wystawców:
a) weryfikowanie, czy pracownicy oraz inne osoby przebywające na stoisku mają zasłonięte usta i nos,
b) dezynfekcja powierzchni lad oraz innych powierzchni będących dotykanymi nie rzadziej niż co godzinę,
c) zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników oraz umieszczenie na stoisku środków dezynfekujących dostępnych dla osób odwiedzających stoisko,
d) zalecane jest umieszczenie materiałów reklamowych na stojakach,
e) stosowanie się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego.

Standardy bezpieczeństwa podczas Targów RemaDays

1. Wprowadza się zmianę sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości 3 metrów.
2. Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów, z wyłączeniem obsługi Targów oraz stoisk wystawienniczych.
3. Obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
4. Zapewnienie możliwości zakupu środków ochrony osobistej w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
5. Zainstalowanie odpowiedniej liczby pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
6. Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
7. Umieszczenie na terenie obiektu instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i nakładania maseczek, zdejmowana rękawiczek, zachowania podczas kaszlu albo kichania, a także informacje o konieczności zachowania dystansu społecznego oraz unikania kontaktu fizycznego.
8. Rejestracja danych osobowych wystawców, mediów, zwiedzających. Formularz rejestracji będzie zawierał obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
9. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielenie stref kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
10. Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokumentów wstępu.
11. Wprowadzenie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie Targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.
12. Bezdotykowy, obowiązkowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
13. Przygotowano zamknięte, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenie dla osób z objawami infekcji. Zapewniono odpowiednie zabezpieczenie pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.
14. Ograniczono liczbę punktów obsługi do niezbędnego minimum i wprowadzono w jak najszerszym stopniu obsługę online.
15. Wyposażenie punktów obsługi w osłony z plexi, o ile nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m.
16. Przygotowanie bezpiecznych strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący są oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczono miejsca (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.
17. Dopuszczenie do pracy jedynie pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
18. Dezynfekowanie powierzchni lad recepcyjnych w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
19. Zaleca się dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych. Zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.
20. Liczba dostępnych miejsc siedzących na terenach targów zostanie zorganizowana w sposób zapewniający zachowanie odległości przynajmniej 1,5m.
21. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
22. Serwis sprzątający zobowiązany jest do działania zgodnie z planem zachowania higieny. Przeszkolenie personelu obsługującego Targi w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenie Targów.
23. Odpowiednia liczba pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
24. Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
25. Zapewnienie obecności zespołu medycznego dostępnego na terenie Targów podczas ich trwania.
26. Podejmowanie wzmożonych akcji informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych.
27. Podczas Tragów prowadzenie komunikacji (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie na terenach targowych, zachowaniu odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
28. Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
29. Uruchomienie alarmowego numeru telefonu, informacje o numerze alarmowym oraz zasadach korzystania z tego numeru zostaną umieszczone na stronie internetowej Targów.