Loteria dla zwiedzających

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays 2020

§ 1 NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ

Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą „Loteria promocyjna Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays 2020”.

§ 2 PODMIOT URZĄDZAJĄCY LOTERIĘ PROMOCYJNĄ

Loteria promocyjna jest urządzana przez „GJC International” Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636300, zwaną dalej organizatorem loterii.

§ 3 ORGAN WYDAJĄCY ZEZWOLENIE

Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

§ 4 ZASADY PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ

1. W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia postanowienia i warunki regulaminu loterii oraz posiada ważny bilet VIP upoważniający do wstępu na targi organizowane w dniach od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r. w Nadarzynie pod nazwą „Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays 2020”.
2. Prawo wzięcia udziału w loterii oraz odbioru nagród nie przysługuje pracownikom „GJC International” Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ich małżonkom, najbliższym krewnym i powinowatym, a także wystawcom RemaDays 2020 jak i ich pracownikom.
3. Dane uczestników loterii zawarte na wizytówkach służbowych, o których mowa w § 4 ust. 6 są zabezpieczone przez Organizatora loterii.
4. Dane osobowe uczestników loterii są przetwarzane na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia przedmiotowej loterii w sposób zgodny z przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), a w szczególności w celu wręczenia nagród wylosowanych w loterii. Zgoda uczestników na przetwarzanie ich danych nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Uzyskane dane osobowe uczestników są wykorzystywane wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia loterii, nie podlegają dalszemu przetwarzaniu i nie są przechowywane dłużej, niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Administratorem danych osobowych jest Organizator loterii.
5. Każdy z uczestników loterii może również wyrazić pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych Organizatora loterii jego danych personalnych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda ta nie jest warunkiem udziału w loterii.
6. Warunkiem wzięcia udziału w loterii jest wrzucenie do urny wystawionej w miejscu losowania nagrody, tj. hala F, stoisko A3 wizytówki służbowej. W losowaniach bierze udział każda wizytówka służbowa wrzucona do urny w dniach od 12 lutego 2020 do 14 lutego 2020 w godzinach od 9:30 do 13:55.
7. Każdy z uczestników loterii może wziąć udział w loterii trzy razy tzn. każdy z uczestników może wrzucić do urny tylko jedną wizytówkę służbową każdego dnia targów.
8. Nagrodami w loterii jest 6 rowerów marki KROSS, po dwa w każdym losowaniu, o wartości 1.999 zł brutto każdy. Łączna wartość nagród w loterii wynosi 11. 993,98 zł brutto.

§ 5 OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANA JEST LOTERIA PROMOCYJNA

Loteria przeprowadzona jest na terenach wystawienniczych, na których odbywają się targi tj. w halach PTAK WARSAW EXPO AL. KATOWICKA 62, 05-830 NADARZYN, WOLICA 114D.

§ 6 CZAS TRWANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

Loteria przeprowadzana jest w dniach od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 27 lutego 2020 r.

§ 7 SPOSÓB PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ, TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD ORAZ SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

1. Każdy uczestnik loterii, (z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu), którego wizytówka służbowa znajdzie się w urnie, o której mowa w § 4 ust. 6 uzyskuje prawo wzięcia udziału w loterii.
2. W loterii odbędzie się 6 losowań w dniach od 12 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r., każdego dnia dwa następujące po sobie losowania, za każdym razem o godzinie 14:00 w PTAK WARSAW EXPO AL. KATOWICKA 62, 05-830 NADARZYN, WOLICA 114D, hala F, stoisko A3. W każdym losowaniu zostanie wylosowany jeden zwycięzca. Podczas losowań losowana jest nagroda opisana w paragrafie 4 ust. 8.
3. Losowanie polega na wyjęciu przez osobę losującą (hostessę wskazaną przez Komisję Nadzoru loterii) z urny jednej wizytówki służbowej o której mowa w § 4 ust. 6. Następnie losujący wybiera numer telefonu komórkowego wskazany na wizytówce służbowej. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego losujący oczekuje do czasu usłyszenia pięciu sygnałów. Jeśli losujący usłyszy piąty sygnał to przerywa połączenie telefoniczne i ponownie losuje z urny kolejną wizytówkę służbową oraz postępuje w sposób wyżej wskazany. (Sygnał telefoniczny jest emitowany przez system nagłaśniający.) Natomiast, jeśli przed usłyszeniem piątego sygnału losujący usłyszy uczestnika informuje go, iż uczestnik wygrywa nagrodę, pod warunkiem stawienia się w miejscu losowania nagrody, tj. hala F, stoisko A3 w terminie 5 minut. Jeśli uczestnik spełnia powyższy warunek, tj. stawi się w terminie 5 minut we wskazanym miejscu hala F, stoisko A3 oraz wyraża zgodę na odbiór nagrody to zostaje zwycięzcą loterii. Po czym prowadzący niezwłocznie poprzez system nagłaśniający ogłasza imię i nazwisko zwycięzcy loterii. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zgłoszenia się lub odmowy przyjęcia nagrody losujący losuje kolejną wizytówkę służbową i postępuje w powyższy sposób, aż do skutku tj. do wylosowania zwycięzcy loterii.
4. W przypadku braku obiektywnej możliwości poinformowania uczestnika o wygranej w sposób określony w § 7 ust. 3 (np. niedziałające sieci telefoniczne, elektryczne, teleinformatyczne, itp.), losujący podaje ustnie, z wykorzystaniem systemu nagłaśniającego 5 komunikatów, co minutę każdy, z imieniem i nazwiskiem wylosowanego uczestnika oraz z informacją, że w celu odebrania nagrody powinien on stawić się w terminie 5 minut od ostatniego komunikatu w miejscu losowania, tj. w hali F, stoisko A3. W przypadku upływu terminu zgłoszenia się lub odmowy przyjęcia nagrody losujący losuje kolejną wizytówkę służbową i postępuje w powyższy sposób, aż do skutku tj. do wylosowania zwycięzcy loterii.
5. W przypadku braku obiektywnej możliwości poinformowania uczestnika o wygranej w sposób określony w § 7 ust. 3 oraz w § 7 ust. 4 (np. niedziałające sieci telefoniczne, elektryczne, teleinformatyczne, awaria systemu nagłaśniającego itp.), losujący umieszcza w miejscu losowania planszę (tablicę), na której zamieszcza imię i nazwisko wylosowanego uczestnika, w celu odebrania nagrody. Wylosowany uczestnik powinien stawić się w terminie 5 minut od wystawienia planszy, w hali F, stoisko A3. Rozmiary planszy informującej o imieniu i nazwisku wylosowanego uczestnika są dostosowane do warunków w miejscu prowadzenia loterii, w celu umożliwienia zapoznania się z imieniem i nazwiskiem wylosowanego uczestnika przez wszystkich uczestników loterii obecnych w miejscu jej prowadzenia. W przypadku upływu terminu zgłoszenia się lub odmowy przyjęcia nagrody losujący losuje kolejną wizytówkę służbową i postępuje w powyższy sposób, aż do skutku tj. do wylosowania zwycięzcy loterii.
6. Uczestnik, którego numer telefonu widnieje na wylosowanej wizytówce służbowej w przypadku nie nawiązania z nim rozmowy telefonicznej przed usłyszeniem przez losującego piątego sygnału, a także w przypadku nawiązania rozmowy przed upływem piątego sygnału i braku jednoczesnego stawienia się przez ww. uczestnika w terminie i miejscu odbioru nagrody wskazanym przez losującego, traci prawo do odbioru nagrody. Wylosowany uczestnik, w przypadku poinformowania o wynikach losowania w sposób określony w § 7 ust. 4, traci prawo do odbioru nagrody wobec niestawienia się we wskazanym miejscu w terminie 5 minut od zakończenia odczytywania ostatniego komunikatu. Wylosowany uczestnik, w przypadku poinformowania o wynikach losowania w sposób określony w § 7 ust. 5, traci prawo do odbioru nagrody wobec niestawienia się we wskazanym miejscu w terminie 5 minut od wystawienia planszy.
7. Zwycięzca losowania, który zgłosił się w miejscu i terminie wskazanym przez losującego i odmówił przyjęcia nagrody traci prawo do późniejszego domagania się wydania nagrody.
8. Nagroda w loterii jest wydawana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca jest zobowiązany do uiszczenia przed wydaniem nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% kwoty nagrody, tj. 199,90 zł brutto, bezpośrednio do organizatora loterii w formie gotówki . Opłatę należy uiścić w biurze targowym, tj. hala F, stoisko A1
9. Wydanie każdej z nagród następuje w dniu losowania o godzinie 16:00 na terenie targów w biurze targowym, tj. hala F, stoisko A1.
10. Zwycięzca loterii jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu nie znajduje się w gronie osób nieuprawnionych do udziału w loterii. Wzór oświadczenia jest dostępny w chwili odbioru nagrody.
W przypadku nie dopełnienia powyższego obowiązku nagroda nie jest wydawana.
11. W przypadku niewydania nagrody pozostaje ona w dyspozycji organizatora.
12. Nie jest możliwe dokonanie zamiany nagrody na gotówkę.

§ 8 SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii, m.in. udzielaniem informacji na temat loterii, przeprowadzaniem losowania sprawuje Komisja Nadzoru powołana przez organizatora. W skład Komisji Nadzoru wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
2. Komisja Nadzoru działa na podstawie regulaminu wydanego przez organizatora.
3. Z przebiegu losowania jest sporządzany protokół.
4. Do kompetencji Komisji Nadzoru należy również rozpatrywanie wpływających od uczestników loterii reklamacji.

§ 9 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu loterii mogą być składane przez uczestników loterii w formie pisemnej bezpośrednio u organizatora loterii w biurze targowym, tj. hala F, stoisko A1 do dnia 14 lutego 2020 r., do godz. 16.00. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 Nr 118, poz.793), pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, treść reklamacji oraz adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Komisję Nadzoru w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. (w tym terminie uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji).

§ 10 TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Roszczenia związane z udziałem w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu od wniesienia reklamacji do udzielenia odpowiedzi na reklamację.
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z loterią rozstrzyga sąd powszechny.
3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
4. Na żądanie zwycięzcy organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ww. Ustawy o grach hazardowych.
5. Pełna treść regulaminu loterii dostępna jest na terenie Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays 2020 podczas trwania targów oraz na www.remadays.com.

LOTERIA TARGÓW REKLAMY I DRUKU REMADAYS WARSAW 2019

W ciągu trzech dni jubileuszowej 15 edycji targów RemaDays Warsaw 2019 poznaliśmy zwycięzców prowadzonej od początku targów w Nadarzynie loterii. Wszyscy zwiedzający, którzy na stoisku organizatora, firmy GJC International, wrzucili do specjalnej urny swoją wizytówkę, brali udział w codziennym losowaniu cennych nagród – telewizorów marki Samsung 55” UHD. Ogłoszenie wyników odbywało się każdego dnia targowego o godzinie 14.00, a zwycięzcami okazali się Maksymilian Wieczorek, Tomasz Isalski oraz Krzysztof Loks. Gratulujemy!