Loteria dla zwiedzających

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays 2022

§ 1 NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ

Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą „Loteria promocyjna Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays 2022”.

§ 2 PODMIOT URZĄDZAJĄCY LOTERIĘ PROMOCYJNĄ

Loteria promocyjna jest urządzana przez „GJC International” Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636300, zwaną dalej Organizatorem loterii.

§ 3 ORGAN WYDAJĄCY ZEZWOLENIE

Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

§ 4 ZASADY PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ

  1. W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia postanowienia i warunki regulaminu loterii oraz posiada ważny identyfikator upoważniający do wstępu na targi organizowane w dniach od dnia 23 marca 2022 r. do dnia 25 marca 2022 r. w Nadarzynie pod nazwą „Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays 2022”.

  2. Prawo wzięcia udziału w loterii oraz odbioru nagród nie przysługuje pracownikom „GJC International” Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ich małżonkom, najbliższym krewnym i powinowatym, a także wystawcom RemaDays 2022 jak i ich pracownikom.

  3. Dane uczestników loterii zawarte na wizytówkach służbowych, o których mowa w § 4 ust. 6 są zabezpieczone przez Organizatora loterii.

  4. Dane osobowe uczestników loterii są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych – dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. Z 2018 r. poz. 1000). Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia przedmiotowej loterii w sposób zgodny z przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.), a w szczególności w celu wręczenia nagród wylosowanych w loterii. Zgoda uczestników na przetwarzanie ich danych nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Uzyskane dane osobowe uczestników są wykorzystywane wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia loterii, nie podlegają dalszemu przetwarzaniu i nie są przechowywane dłużej, niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Administratorem danych osobowych jest Organizator loterii. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów.

  5. Każdy z uczestników loterii może również wyrazić pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych Organizatora loterii jego danych personalnych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda ta nie jest warunkiem udziału w loterii.

  6. Warunkiem wzięcia udziału w loterii jest wrzucenie wizytówki służbowej do urny wystawionej na stoisku loterii, tj. hala F, stoisko K3. W losowaniu bierze udział każda wizytówka służbowa wrzucona do urny w dniu 23 marca 2022 w godzinach od 9:30 do 17:00 i w dniu 24 lutego 2022 w godzinach od 9:30 do 13:55.

  7. Każdy z uczestników loterii może wziąć udział w loterii tylko jeden raz tzn. każdy z uczestników może wrzucić do urny tylko jedną wizytówkę służbową.

  8. Nagrodą w loterii jest ekspres do kawy marki Melitta F85/0-102 Caffeo Barista TS Smart, którego wartość wynosi 3.999 zł brutto.

§ 5 OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANA JEST LOTERIA PROMOCYJNA

Loteria przeprowadzona jest na terenach wystawienniczych, na których odbywają się targi tj. w halach PTAK WARSAW EXPO AL. KATOWICKA 62, 05-830 NADARZYN, WOLICA 114D.

§ 6 CZAS TRWANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

Loteria przeprowadzana jest w dniach od dnia 23 marca 2022 r. do dnia 7 kwietnia 2022 r.

§ 7 SPOSÓB PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ, TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD ORAZ SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

1. Każdy uczestnik loterii, (z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu), którego wizytówka służbowa znajdzie się w urnie, o której mowa w § 4 ust. 6 uzyskuje prawo wzięcia udziału w loterii.
2. Urna wraz z wizytówkami biorącymi udział w losowaniu zostanie przeniesiona do pomieszczenia zamkniętego, w którym odbędzie się losowanie, tj. hala F, zaplecze stoiska K3 zaraz po zakończeniu zbierania wizytówek, tj. 24 marca 2022 r. o godzinie 13:55.
3. W loterii odbędzie się 1 losowanie w dniu 24 marca 2022 r. o godzinie 14:00 w PTAK WARSAW EXPO AL. KATOWICKA 62, 05-830 NADARZYN, WOLICA 114D, hala F, zaplecze stoiska K3. W losowaniu zostanie wylosowany jeden zwycięzca. Podczas losowania losowana jest nagroda opisana w paragrafie 4 ust. 8. Przebieg losowania będzie transmitowany na żywo na funpage’u Organizatora Targów, tj. na facebooku na profilu RemaDays Warsaw.
4. Losowanie polega na wyjęciu przez osobę losującą (hostessę wskazaną przez Komisję Nadzoru loterii) z urny jednej wizytówki służbowej o której mowa w § 4 ust. 6. Następnie prowadzący loterię wybiera numer telefonu komórkowego wskazany na wizytówce służbowej. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego prowadzący oczekuje do czasu usłyszenia pięciu sygnałów. Jeśli prowadzący usłyszy piąty sygnał to przerywa połączenie telefoniczne i hostessa ponownie losuje z urny kolejną wizytówkę służbową oraz postępuje w sposób wyżej wskazany. Natomiast, jeśli przed usłyszeniem piątego sygnału prowadzący usłyszy uczestnika informuje go, iż uczestnik wygrywa nagrodę, pod warunkiem stawienia się w miejscu losowania nagrody, tj. hala F, zaplecze stoiska K3 w terminie 5 minut. Jeśli uczestnik spełnia powyższy warunek, tj. stawi się w terminie 5 minut we wskazanym miejscu hala F, zaplecze stoiska K3 oraz wyraża zgodę na odbiór nagrody to zostaje zwycięzcą loterii. Po czym prowadzący niezwłocznie ogłasza imię i nazwisko zwycięzcy loterii. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zgłoszenia się lub odmowy przyjęcia nagrody losujący losuje kolejną wizytówkę służbową i postępuje w powyższy sposób, aż do skutku tj. do wylosowania zwycięzcy loterii.
5. W przypadku braku obiektywnej możliwości poinformowania uczestnika o wygranej w sposób określony w § 7 ust. 3 (np. niedziałające sieci telefoniczne, elektryczne, teleinformatyczne, itp.), prowadzący podaje ustnie, z wykorzystaniem systemu nagłaśniającego 5 komunikatów, co minutę każdy, z imieniem i nazwiskiem wylosowanego uczestnika oraz z informacją, że w celu odebrania nagrody powinien on stawić się w terminie 5 minut od ostatniego komunikatu w miejscu losowania, tj. w hali F, zaplecze stoiska K3. W przypadku upływu terminu zgłoszenia się lub odmowy przyjęcia nagrody losujący losuje kolejną wizytówkę służbową i postępuje w powyższy sposób, aż do skutku tj. do wylosowania zwycięzcy loterii.
6. Uczestnik, którego numer telefonu widnieje na wylosowanej wizytówce służbowej w przypadku nie nawiązania z nim rozmowy telefonicznej przed usłyszeniem przez prowadzącego piątego sygnału, a także w przypadku nawiązania rozmowy przed upływem piątego sygnału i braku jednoczesnego stawienia się przez ww. uczestnika w terminie i miejscu odbioru nagrody wskazanym przez prowadzącego, traci prawo do odbioru nagrody. Wylosowany uczestnik, w przypadku poinformowania o wynikach losowania w sposób określony w § 7 ust. 4, traci prawo do odbioru nagrody wobec niestawienia się we wskazanym miejscu w terminie 5 minut od zakończenia odczytywania ostatniego komunikatu.
7. Zwycięzca losowania, który zgłosił się w miejscu i terminie wskazanym przez prowadzącego i odmówił przyjęcia nagrody traci prawo do późniejszego domagania się wydania nagrody.
8. Nagroda w loterii jest wydawana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca jest zobowiązany do uiszczenia przed wydaniem nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% kwoty nagrody, tj. 399,90 zł brutto, bezpośrednio do Organizatora loterii w formie gotówki. Opłatę należy uiścić w biurze targowym, tj. hala F, stoisko A1.
9. Wydanie nagrody następuje w dniu losowania o godzinie 15:00 na terenie targów w biurze targowym, tj. hala F, stoisko A1.
10. Zwycięzca loterii jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu nie znajduje się w gronie osób nieuprawnionych do udziału w loterii. Wzór oświadczenia jest dostępny w chwili odbioru nagrody.
W przypadku nie dopełnienia powyższego obowiązku nagroda nie jest wydawana.
11. W przypadku niewydania nagrody pozostaje ona w dyspozycji organizatora.
12. Nie jest możliwe dokonanie zamiany nagrody na gotówkę.

§ 8 SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

1. Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora. Nadto stosownie do postanowień art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. tj. 2020 poz. 2094 z późn. zm.) Organizator zapewnił, aby osoby nadzorujące Loterię oraz osoby bezpośrednio prowadzące Loterię posiadają zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier.
2. Z przebiegu losowania jest sporządzany protokół.
3. Do kompetencji Komisji Nadzoru należy również rozpatrywanie wpływających od uczestników loterii reklamacji.

§ 9 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników Loterii w formie pisemnej bezpośrednio u Organizatora Loterii w biurze targowym, tj. hala F, stoisko A1 lub za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości email na adres [email protected] do dnia 25 marca 2022 r., do godz. 16.00. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 stycznia 2019 r. (DZ. U. z 2019 r. poz. 20) w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych roszczenia składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Loterii podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Komisję Nadzoru w terminie do dnia 7 kwietnia 2022 r. (w tym terminie uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji).

§ 10 TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Roszczenia związane z udziałem w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu od wniesienia reklamacji do udzielenia odpowiedzi na reklamację.
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z loterią rozstrzyga sąd powszechny.
3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
4. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ww. Ustawy o grach hazardowych.
5. Pełna treść regulaminu loterii dostępna jest na terenie Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays 2022 podczas trwania targów oraz na www.remadays.com.

LOTERIA TARGÓW REKLAMY I DRUKU REMADAYS WARSAW 2020

W ciągu trzech dni 16 edycji targów RemaDays Warsaw 2020 poznaliśmy zwycięzców prowadzonej od początku targów w Nadarzynie loterii. Wszyscy zwiedzający, którzy na stoisku organizatora, firmy GJC International, wrzucili do specjalnej urny swoją wizytówkę, brali udział w codziennym losowaniu cennych nagród – rowerów marki Kross. Ogłoszenie wyników odbywało się każdego dnia targowego o godzinie 14.00, a zwycięzcami okazali się Dariusz Lach (Zabrze), Anna Pawlak (Bełchatów), Paweł Ciężkowski (Kielce), Marcin Ligęza (Kolbuszowa), Dagmara Stanikowska (Kwidzyn) oraz Jacek Ruciński (Warszawa). Gratulujemy!