Regulamin

MIĘDZYNARODOWE TARGI REKLAMY I DRUKU REMADAYS WARSAW 2022 – WARSAW EXPO NADARZYN

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Organizatorem targów RemaDays jest firma GJC International Sp. z o.o. sp.k.- wydawca kwartalnika Gifts Journal, katalogu Adbox – Inspiracje Reklamowe, lider Programu „Solidni w Biznesie” wydawca katalogu ESB – z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000636300, NIP 972-12-66-537.
Telefon kontaktowy: (+ 48 61) 825 73 22
Fax: (+ 48 61) 674 01 36
E-mail:
– Iwona Skrzypczak: [email protected]
– Justyna Lisek-Kantorska: [email protected]
– Magdalena Konieczna: [email protected]

Dział techniczny:
– PL, EN – [email protected], tel. +48 61 825 73 22

Dział zwiedzających:
PL, EN[email protected], tel. + 48 61 674 01 13

1.2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów, które korzystają z usług spółki GJC International Sp. z o.o. sp.k. zwaną dalej Organizatorem, i zwane są dalej Uczestnikiem targów RemaDays – Wystawcą lub Zwiedzającym.

1.3. Uczestnikiem targów RemaDays – Wystawcą lub Zwiedzającym może być podmiot gospodarczy w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego itd.)

1.4. Miejscem ekspozycji jest PTAK WARSAW EXPO AL. KATOWICKA 62, 05-830 NADARZYN, WOLICA 114D. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.remadays.com w informacjach ogólnych.

1.5. Na teren targów wstęp mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.6. Termin trwania targów: od środy 23 marca 2022 do piątku 25 marca 2022.

1.7. Czas otwarcia dla zwiedzających: 23-24 marca 2022 od 9:30 do 17:00 oraz 25 marca 2022 od 9:30 do 16:00.

2. UDZIAŁ W REMADAYS

2.1. Zwiedzający może wziąć udział w targach na podstawie:
a) bezpłatnej rejestracji online na stronie www.remadays.com
b) zaproszenia otrzymanego drogą pocztową
c) biletu zakupionego w czasie trwania targów
d) Zwiedzający może po uzgodnieniu z Organizatorem i dokonaniu stosownych opłat skorzystać z możliwości dystrybucji materiałów reklamowych przez hostessę lub samego siebie.

2.2. Wejście na teren targów stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z targów/imprezy i/lub każdego elementu wydarzenia prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

2.3. Każda osoba odwiedzająca targi organizowane przez GJC International Sp. z o.o. sp.k. i pozostawiająca wizytówkę, w dowolnej formie, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez GJC International Sp. z o.o. sp.k. oraz partnerów.

2.4. Bezpośrednio po przyjeździe na teren targowy, Zwiedzający powinien się stawić w Rejestracji Zwiedzających po odbiór identyfikatorów upoważniających do wejścia na teren targów.

2.5. Wstęp na teren targów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Zwiedzającego, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

2.6. Wstęp na teren targów jest możliwy tylko na podstawie dokumentu wstępu (identyfikatora) i podlega kontroli (czytniki kodów).

2.7. Zwiedzający mogą przebywać na terenie targów tylko w terminach i godzinach otwarcia targów.

2.8. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych,  a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

2.9. Dystrybucja ulotek przez hostessę, o której mowa w pkt 2.1 lit. d regulaminu, możliwa jest jedynie pod następującymi warunkami:
a) za wynajęcie hostessy odpowiada Zwiedzający;
b) przez hostessę należy rozumieć jedną osobę. Każde niestandardowe przebranie hostessy (np. kostium) oraz dodatki do garderoby (np. plecak, stelaż, flaga) wymagają akceptacji Organizatora;
c) zabrania się korzystania przez hostessę z wózków, walizek, kartonów oraz urządzeń elektronicznych, takich jak komputery.
d) zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez hostessę w hali E i F na alejkach głównych rozchodzących się od rejestracji (pobierz Plan Hali: Hala E, Hala F) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie stoisk Wystawców będących podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do Zwiedzającego korzystającego z usługi hostessy.
e) zabrania się podejmowania działań promocyjnych na szkodę podmiotów konkurencyjnych;
f) każde naruszenie warunków korzystania z usługi hostessy, a w szczególności udowodnione działania promocyjne dokonywane na szkodę podmiotów konkurencyjnych, są zagrożone karą umowną w wysokości 5.000,00 zł, nakładaną przez Organizatora.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora (m.in. siły wyższej, np. katastrofy, epidemii, strajku, itp., istotnej zmiany przepisów prawa, uniemożliwiającej lub faktycznie utrudniającej organizację Targów, a także z winy podmiotu trzeciego, niezależnego od Organizatora, itd.). Z tych samych przyczyn Organizator może zmienić miejsce i termin przeprowadzenia Targów. W tym ostatnim przypadku Targi odbędą się w terminie 6 miesięcy od dnia ustąpienia przyczyny zmiany miejsca i terminu Targów. W razie wypowiedzenia umowy przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także w razie zmiany miejsca i terminu Targów z tych przyczyn, wniesione przez Zwiedzających opłaty i zaliczki nie podlegają zwrotowi, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (koszty, wydatki) poniesione przez Zwiedzających.

2.11. W razie wypowiedzenia umowy (odwołania Targów) z winy Organizatora albo z powodu zmiany przepisów prawa uniemożliwiającej przeprowadzenie Targów (lockdown), Organizator zwróci Zwiedzającym wniesione przez nich opłaty i zaliczki.

3. PRZEPISY PORZĄDKOWE

3.1. W miejscu odbywania się targów zabrania się:
a) wnoszenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych;
b) wprowadzania (wnoszenia) zwierząt;
c) zakłócania porządku publicznego (np. agresywnego zachowania);
d) wnoszenia, spożywania i rozprowadzania alkoholu i innych używek/ środków odurzających;
e) niszczenia infrastruktury targowej (np. obklejania reklamami ścian, podłogi);
f) malowania i zakrywania twarzy w jakikolwiek sposób oraz noszenia ozdób uniemożliwiających identyfikację osoby uczestniczącej w Targach, bez względu na charakter uczestnictwa, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek zakrywania ust i nosa ze względów sanitarnych;
g) posługiwania się w jakimkolwiek celu dokumentami innego Uczestnika Targów;
h) zanieczyszczanie hal i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
i) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;

3.2. Zwiedzający zobowiązany jest do:
a) respektowania oznaczeń stref podlegających ochronie przeciwpożarowej
b) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i wrzucania ich do miejsc do tego przeznaczonych

3.3. Uczestnicy targów zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3.4. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy, przepisy zawarte w regulaminie obiektu Warsaw Expo oraz instrukcji bezpieczeństwa, które powinni przestrzegać wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk.

3.5. Reklamowanie firmy lub usług oraz dystrybucja wszelkich materiałów promocyjnych na terenie obiektu Warsaw Expo, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora i po dokonaniu stosownych opłat. Rozpowszechnianie materiałów bez pisemnego zezwolenia organizatora zagrożone jest karą w wysokości 3000 zł za każdą ujawnioną formę dystrybucji.

3.6. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk, eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody danego wystawcy.

3.7. Plakaty, naklejki i inne drukowane materiały reklamowe umieszczone w halach wystawowych bez zezwolenia będą usuwane na koszt zwiedzającego w trakcie targów.

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ogłoszeń przez system nagłośnieniowy.

3.9. Loterie, konkursy, quizy itp. mogą być organizowane po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora oraz przy zachowaniu wymogów wynikających ze stosownych przepisów.

3.10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z miejsca, w którym odbywają się targi, osób, które swoim zachowaniem naruszają postanowienia Regulaminu Targów, w tym przepisy porządkowe obowiązujące w danym miejscu, jak również osoby, które swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy przebieg Targów.

3.11 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w dowolnym momencie dokumentów Uczestników, uprawniających do przebywania na terenie Targów, a w przypadku potwierdzenia posługiwania się dokumentami innego Uczestnika bądź ich podrobienia, do usunięcia Uczestnika, u którego stwierdzono powyższe naruszenia, z miejsca, w którym odbywają się Targi, na jego koszt. Organizator ma prawo domagać się od Uczestnika okazania dowodu tożsamości, celem potwierdzenia zgodności danych wynikających z innych dokumentów Uczestnika z jego danymi personalnymi.

4. UBEZPIECZENIE

4.1. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu Zwiedzającego spowodowane przez osoby trzecie, samego poszkodowanego lub siłę wyższą (np. pożar, eksplozję, zalanie wodą itp.) Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu Zwiedzającego spowodowane wyłącznie z własnej winy.

4.3. Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail.

4.4. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na teren targów przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy i wszelkie inne przedmioty przedstawiające wartość materialną).

5. COVID-19

5.1. Każdy uczestnik targów zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.remadays.com

6.2. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie pod w/w adresem.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

6.4. Wszelkie spory, pomiędzy Zwiedzającym a Organizatorem Targów, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

6.5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.