Catalogue of the Year

medal COTY

Pokaż swój katalog 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com z 11 sektorów targowych.

Katalog zaprezentowany będzie na targach RemaDays na specjalnym stoisku, które odwiedzane jest przez tysiące zwiedzających.

Każdy katalog otrzymuje medal oraz certyfikat z tytułem Catalogue of the Year podczas Śniadania Biznesowego z partnerami programu Solidni w Biznesie.

Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani podczas targów, na stronie internetowej targów, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

REGULAMIN KONKURSU CATALOGUE OF THE YEAR 2022

§ 1
Do Konkursu CATALOGUE OF THE YEAR mogą być zgłaszane Katalogi wystawców, polskich i zagranicznych, targów RemaDays Warsaw 2022.

§2
Katalogi będą prezentowane przez trzy dni w wyznaczonym miejscu na terenie targów.

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

dokonanie zgłoszenia do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Konkursu w terminie do 22 stycznia 2022 r.

opłata za udział w Konkursie wynosi 300,-zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT.

– dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC International Sp. z o.o. sp. k. w terminie do 29 stycznia 2022 r.

2. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu.

3. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 15.11.2021 – 21.01.2022.

4. W przypadku wycofania zgłoszenia Katalogu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

5. Katalog zgłoszony do Konkursu musi być dostarczony do biura organizatora na terenie targów najpóźniej do 15 lutego 2022 roku do godziny 18:00

§4
1. Katalogi są prezentowane w kolejności zgłoszeń.

2. Oceny, na podstawie których przyznawane są Medale za CATALOGUE OF THE YEAR dokonują głosujący.

3. Uprawnionymi do głosowania są zwiedzający i wystawcy targów RemaDays Warsaw 2022. Każdy zwiedzający może oddać po jednym głosie na dowolny katalog. Każdy wystawca może oddać tylko jeden głos.

§5
Zgłoszony do Konkursu Katalog nie będzie poddany ocenie jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu.

§6
Każdy zgłoszony do Konkursu Katalog może być wyróżniony tytułem CATALOGUE OF THE YEAR tylko jeden raz.

§7
1. Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie ogłoszona w trzecim dniu trwania Targów.

2. GJC International Sp. z o.o. sp. k. informuje zgłaszających Katalog do Konkursu o wyróżnieniu Katalogu w tym samym dniu.

3. Medal CATALOGUE OF THE YEAR wręczany jest przez przedstawiciela firmy GJC International Sp. z o.o. sp. k. – Organizatora konkursu podczas ceremonii w trzecim dniu Targów. Finał konkursu nastąpi 18 lutego 2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E.

§8
1. Listę nagrodzonych Katalogów zamieszcza się na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Wystawcy, których Katalog został nagrodzony tytułem CATALOGUE OF THE YEAR, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek wyłącznie na wyróżnionych Katalogach. Informacje dotyczące Nagrody muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego Katalogu oraz nazwę targów, na których został on wyróżniony.

§9
Organizator ma prawo do nieujawniania szczegółów dotyczących przebiegu głosowania.

§10
Wszystkie decyzje organizatora są wiążące i ostateczne.

§11
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

§12
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

LAUREACI KONKURSU CATALOGUE OF THE YEAR 2020

ZŁOTY MEDAL

A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ

CRUX SP. J. D. ZAJĄC, P. WOLNY

SREBRNY MEDAL

MIDOCEAN

TRYUMF SP. ZO.O.

MACMA POLSKA SP. Z O.O.

AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP.K.

LIMEBOX JOANNA SUCHECKA-LIPKA

JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ

ŻEJMO&SIATECKI S.C.

EXPEN S.C.

REITER POLSKA SP. Z O.O.

BRĄZOWY MEDAL

IVORY CERAMICS SP. Z O.O.

ŻEJMO&SIATECKI S.C.

MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K.

GORFACTORY S.A.

INSPIRION POLSKA SP. Z O.O.

PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O.

AVALON SPORTSWEAR

OPENGIFT.PL S.C. SZYMON FRIESKE, PAWEŁ FRIESKE

ŻEJMO&SIATECKI S.C.

GIFT STAR PIOTR ZIELIŃSKI

Formularz zgłoszeniowy – Catalogue of the Year

UWAGA!
Opłata za 1 zgłoszenie wynosi 300 zł netto.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 15.11.2021 - 14.01.2022.
Głosowanie odbywać się będzie podczas targów RemaDays Warsaw 2022 w dniach 16-18.02.2022.


zdjecie

* pole obowiązkowe

  • ZGŁOSZENIE 1

    opis 1

  • ZGŁOSZENIE 2

    opis 2