pos

Niech tysiące firm z branży zobaczy najlepsze standy, POS-y czy ekspozycje roku.

Zaprezentuj je 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.

Twój produkt zaprezentowany będzie na specjalnym stoisku, które odwiedzane jest przez tysiące zwiedzających targi RemaDays.

Nagrodzone produkty otrzymują medal oraz certyfikat z tytułem POS of the Year podczas Śniadania Biznesowego z partnerami programu Solidni w Biznesie.

Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani podczas targów, na stronie internetowej targów, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

REGULAMIN KONKURSU POS OF THE YEAR 2022

§ 1
Do Konkursu POS OF THE YEAR mogą być zgłaszane produkty, zgodne z tematyką sektora POS&Display, wystawców, polskich i zagranicznych, targów RemaDays Warsaw 2022.

§2
Produkty będą prezentowane przez trzy dni w wyznaczonym miejscu na terenie targów.

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

dokonanie zgłoszenia do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Konkursu w terminie do 15 stycznia 2022 r.

– dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC International Sp. z o.o. sp. k. w terminie do 21 stycznia 2022 r.

2. Opłata za udział w Konkursie wynosi 500 zł netto

3. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu.

4. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 15.11.2021 – 15.01.2022.

5. W przypadku wycofania zgłoszenia produktu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

6. Produkt zgłoszony do Konkursu musi być dostarczony do biura organizatora na terenie targów najpóźniej do 15 lutego 2022 roku do godziny 18:00

§4
1. Produkty są prezentowane podczas targów RemaDays Warsaw.

2.Oceny, na podstawie których przyznawane są medale POS OF THE YEAR dokonują głosujący

3. Uprawnionymi do głosowania są zwiedzający i wystawcy targów RemaDays Warsaw 2022. Każdy zwiedzający może oddać po jednym głosie na dowolny produkt. Każdy wystawca może oddać tylko jeden głos.

§5
Zgłoszony do Konkursu produkt nie będzie poddany ocenie jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu.

§6
Każdy zgłoszony do Konkursu produkt może być wyróżniony tytułem POS OF THE YEAR tylko jeden raz.

§7
1. Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie ogłoszona w trzecim dniu trwania Targów.

2. GJC International Sp. z o.o. sp. k. informuje zgłaszających produkt do Konkursu o wyróżnieniu produktu w tym samym dniu.

3. Wyróżnienie POS OF THE YEAR wręczane jest przez przedstawiciela firmy GJC International Sp. z o.o. sp. k.– Organizatora konkursu podczas ceremonii w trzecim dniu Targów. Finał konkursu nastąpi 18 lutego 2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E.

§8
1. Listę nagrodzonych produktów zamieszcza się na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Wystawcy, których produkt został nagrodzony tytułem POS OF THE YEAR, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek wyłącznie na wyróżnionych produktach. Informacje dotyczące Nagrody muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego produktu oraz nazwę targów, na których został on wyróżniony.

§9
Organizator ma prawo do nieujawniania szczegółów dotyczących przebiegu głosowania.

§10
Wszystkie decyzje organizatora są wiążące i ostateczne.

§11
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

§12
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTĘ LAUREATÓW W
KONKURSIE POS OF THE YEAR 2020

Stoisko (stand)
Firma (company name)
Produkt (device name)
Medal
F/J15 HOLBOX POLAND SP. Z O.O. Diabelski Młyn Z
F/J14 POSLINE SP. Z O.O. Regał sprzedażowy marki Bjorn Z
F/K18 ADLOVE SP. J. Ścianka dynamiczna LUMI LIVE S
F/K22 WELLEN SP. Z O.O. Ekspozycja NIKE FREE 5.0 S
F/K18 ORPAK SP. Z O.O. SP.K. TUK TUK POS S
E/C15 ULTIMA DISPLAY POLSKA SP. Z O.O. u.motion™ Vector LED 75 mm B
F/I2 HOLBOX POLAND SP. Z O.O. L’Oreal Bio Garnier B
F/I2 POSLINE SP. Z O.O. Stand na kosmetyki B
F/I2 EXTEND VISION PressWall Light B

Z – złoty (gold), S –srebrny (silver), B – brązowy (bronze)

Formularz zgłoszeniowy – Pos of the Year

UWAGA!
Opłata za 1 zgłoszenie wynosi 500 zł netto.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 15.11.2021 - 14.01.2022.
Głosowanie odbywać się będzie podczas targów RemaDays Warsaw 2022 w dniach 16-18.02.2022.


zdjecie

* pole obowiązkowe

  • ZGŁOSZENIE 1

    opis 1

  • ZGŁOSZENIE 2

    opis 2

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!