The Prize for Innovations

Pokaż branży swoje nowe urządzenia/maszyny/rozwiązania w dziedzinie innowacji.
Zaprezentuj je 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.
Każda innowacja otrzymuje medal oraz okolicznościowy certyfikat, które przyznawane są przez Jury.
Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani podczas targów, na stronie internetowej targów, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

REGULAMIN KONKURSU
O MEDAL TARGÓW REKLAMY I DRUKU REMADAYS WARSAW

THE PRIZE FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES 2022

§ 1
Do Konkursu o Medal Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw mogą być zgłaszane urządzenia lub innowacyjne rozwiązania do wykorzystania w branży reklamowej lub poligraficznej. Warunkiem zgłoszenia jest prezentacja podczas targów RemaDays urządzeń/maszyn/rozwiązań, które odznaczają się szczególnymi walorami obejmującymi:

 • nowoczesność zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań światowych,

 • stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych,

 • ekonomiczność urządzenia/maszyny/rozwiązania i jego eksploatację (cena, koszty eksploatacji i serwisu, koszty likwidacji),

 • oddziaływanie urządzenia/maszyny/rozwiązania na środowisko, w tym metody regeneracji, recycling, biodegradowalność,

 • oszczędność zużycia materiałów i energii,

 • funkcjonalność urządzenia/maszyny/rozwiązania (rozumiana jako połączenie kryteriów użyteczności i praktyczności),

 • estetyka urządzenia/maszyny/rozwiązania

 • stopień przystosowania rozwiązań do zastosowań praktycznych – tylko w przypadku urządzeń/maszyn/rozwiązań wymienionych w § 2 ust. 1.

§2
1. Do konkursu mogą być zgłaszane:
a) urządzenia, maszyny lub technologie, które posiadają przewidziane prawem atesty i certyfikaty, w tym dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku, nie wymagające dodatkowych badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych i doświadczalnych,
b) urządzenia, maszyny lub technologie, stanowiące wynik projektów badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych i usługowych – przystosowane do praktyki gospodarczej.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować:
a) pojedyncze urządzenia/maszyny/rozwiązania lub grupy urządzeń/maszyn/rozwiązań jednorodnych pod względem spełnianych funkcji, budowy i technologii,
b) systemy (np. zestawy, komplety i programy), stanowiące odrębne urządzenia/maszyny/rozwiązania bądź elementy innych urządzeń/maszyn/rozwiązań
c) technologie, stanowiące nowoczesne i innowacyjne rozwiązania branży reklamowej

3.To samo urządzenie, maszyna lub technologia może być zgłoszone do konkursu przez różne firmy.

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

 • dokonanie zgłoszenia urządzenia/maszyny/rozwiązania na formularzu dostępnym na stronie konkursu do 18 lutego 2022 r.

 • załączenie do zgłoszenia uzasadnienia zawierającego charakterystykę urządzenia/maszyny/rozwiązania, uwzględniającą cechy wymienione w § 1,

 • załączenie kopii certyfikatów, atestów i innych świadectw, o których mowa w § 2, opinii oraz wyników badań oraz innych dokumentów dotyczących zgłaszanego urządzenia/maszyny/rozwiązania przedstawiających jego walory, w tym opinie użytkowników, (również w wersji elektronicznej)

 • załączenie wizerunku urządzenia/maszyny/rozwiązania w postaci fotografii, prospektów reklamowych,

 • opłata za udział w Konkursie wynosi 500,-zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT (opłata obowiązuje za każde zgłoszone urządzenie/maszynę/produkt),

 • dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC International Sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, najpóźniej do 24 lutego 2022 r.

2. Zgłoszenie oraz uzasadnienie i dodatkowe materiały informacyjne o urządzeniu/maszynie/rozwiązaniu należy składać sformułowane w języku polskim.

3. Zgłoszenia i załączone materiały podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu

4. Zgłoszenia do konkursu łącznie z materiałami uzasadniającymi prosimy przesyłać w wersji elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 15.11.2021 – 18.02.2022.

6. Materiały wymienione w ust. 1 nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku wycofania zgłoszenia produktu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

§4
Zgłaszający urządzenia/maszyny/rozwiązania do Konkursu zobowiązani są do udostępnienia ich na stoiskach targowych i udzielania dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawicielom GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu, w przeddzień lub w pierwszym dniu trwania targów.

§5
1. Ocenę, na podstawie której przyznawane są Medale za urządzenia/maszyny/rozwiązania zgłoszone do konkursu, przeprowadza Jury, na podstawie kryteriów określonych w § 1. Kategorię, w której zostanie przyznany Medal określa Jury.

2. Członkowie Jury są powoływani przez Organizatora konkursu – firmę GJC International Sp. z o.o. sp. k. spośród specjalistów dziedzin zgodnych z właściwością branżową Targów, cieszących się publicznym i środowiskowym autorytetem. Zasady działania Jury określają regulaminy ustalone przez Organizatora Konkursu – firmę GJC International Sp. z o.o. sp. k.

3. Członkowie Jury nie mogą udostępniać żadnych materiałów i informacji związanych z prowadzonym konkursem osobom trzecim.

§ 6
1. Obrady Jury są niejawne, a jego decyzje ostateczne.

2. Zgłoszone do Konkursu urządzenie/maszyna/rozwiązanie nie będzie poddane ocenie przez Jury jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu, a w przypadku, gdy nie będzie wystawione ono na stoisku nagroda nie zostanie wręczona.

§7
1. Każde zgłoszone do Konkursu urządzenie/maszyna/rozwiązanie może być wyróżnione Medalem Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw tylko jeden raz.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy urządzeń/maszyn/rozwiązań, w których wprowadzono znaczące zmiany, noszące wszelkie znamiona innowacyjności pozwalające zakwalifikować urządzenie/maszynę/rozwiązanie do nowej generacji.

§8
1. Jury ogłasza decyzję o przyznaniu nagrody w pierwszym dniu trwania Targów.

2. GJC International Sp. z o.o. sp. k. informuje zgłaszających urządzenia/maszyny/rozwiązania do Konkursu o wyróżnieniu urządzenia/maszyny/rozwiązania w tym samym dniu.

3. Medal Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw wręczany jest przez przedstawiciela firmy GJC International Sp. z o.o. sp. k. – Organizatora konkursu w pierwszym dniu Targów.

4. Medale mogą zostać przyznane w 11 kategoriach:
Gifts World
POS & Display
Technology Park
Printing House
Packaging Materials
PhotoCreation
Lighting Systems
Event Show
IT & e-Solutions
Outdoor Advertising
Textile Zone
Wybór kategorii zależy od Zgłaszającego.

§9
1. Listę nagrodzonych Medalem zamieszcza się w na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Ewidencję wyróżnionych produktów prowadzi i przechowuje GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu do czasu rozpoczęcia kolejnej edycji konkursu w następnym roku.

3.Wystawcy i producenci, których urządzenia/maszyny/rozwiązania zostały nagrodzone Medalem Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek uzyskanego Medalu wyłącznie na wyróżnionych urządzeniach/maszynach/rozwiązaniach. Informacje dotyczące wyróżnienia Medalem Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego urządzenia/maszyny/rozwiązania oraz nazwę Targów, na których zostało ono wyróżnione. Wystawcy których urządzenia/maszyny/rozwiązania zostały wyróżnione Medalem, mogą w czasie trwania Targów prezentować otrzymane Medale na swoich stoiskach.

§10
Organizator ma prawo do nieujawniania szczegółów dotyczących przebiegu głosowania.

§11
Wszystkie decyzje organizatora są wiążące i ostateczne.

§12
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

§13
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTĘ LAUREATÓW W
KONKURSIE O MEDAL TARGÓW REKLAMY I POLIGRAFII REMADAYS WARSAW 2022
W ZAKRESIE INNOWACJI

Stoisko (stand)
Firma (company name)
Urządzenie (device name)
Kategoria(category)
Medal
F/L17

F/M15

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE EPSON SURECOLOR SC-V7000 TECHNOLOGY PARK Z
F/L17

F/M15

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE EPSON SURECOLOR SC-F10000H TECHNOLOGY PARK Z
F/L17

F/M15

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE EPSON SureColor SC-R5010 TECHNOLOGY PARK Z
F/J11 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O Flora X20 UV LED TECHNOLOGY PARK Z
F/L5 ATLER LIYU PLATINUM KC TECHNOLOGY PARK Z
F/L5 PRINT IS EASY LIYU PLATINUM KC TECHNOLOGY PARK Z
F/J13 HFT71 SP. Z O.O. KORNIT ATLAS MAX TECHNOLOGY PARK Z
F/L21 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA Galaxy UD F96 TECHNOLOGY PARK S
F/L17

F/M15

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE EPSON ML-8000 TECHNOLOGY PARK S
F/K9 STUDIO55 SP. Z O.O. STARX FLAG – FLAGA PNEUMATYCZNA OUTDOOR ADVERTISING S
F/M4a AUTOMATIC LETTER BENDER ALW-FIBER PRO 1500W TECHNOLOGY PARK S
F/M4a AUTOMATIC LETTER BENDER ALB-02 COMBO PREMIUM 160 ADC TECHNOLOGY PARK S
F/M13
F/M11
F/M6
ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE PLOTER MUTOH XPERTJET 1341SR PRO PRINTING HOUSE S
F/L34 BERGMEN SP. Z O.O. MYFRAME LIGHTING SYSTEMS S
F/C21 WIELKAREKLAMA.EU RUNVIDO IT SOLUTIONS S
F/N3 NEW PRINTING ERA D.O.O. CYLINDRYCZNA DRUKARKA ATRAMENTOWA DOUBLE HELIX® TECHNOLOGY PARK S
F/O11b SOFTPLAST AUTOMAT SZYJĄCY CRONOS 4.0 TECHNOLOGY PARK S
F/C9 VINOVE SP ZOO VINOVE TVISTER GIFTS WORLD B
F/M2a DIPRINTER.COM FOCUS INC NEBULA 35F DTF PRINTER TECHNOLOGY PARK B

Z – złoty (gold), S –srebrny (silver), B – brązowy (bronze)

Formularz zgłoszeniowy – Medal za innowacje

UWAGA!
Opłata za 1 zgłoszenie wynosi 500 zł netto.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 15.11.2021 -18.02.2022.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursu do 23.03.2022.


zdjecie

zdjecie

* pole obowiązkowe

 • ATLER

  Liyu Platinum KC to drukarka UV-LED z płaskim stołem o wymiarach 305 x 205 cm do drukowania na sztywnych materiałach o grubości do 20 cm. Urządzenie może być wyposażone w cztery różnego rodzaju głowice, w tym najnowsze marki Ricoh Gen6 o kropli 5pl. Nowością i innowacją zarazem jest magnetyczny system liniowy prowadzenia karetki dzięki któremu praca drukarki jest dużo wydajniejsza w stosunku do standardowych napędów, bardziej precyzyjna oraz stabilniejsza przy uzyskaniu wyższej jakości wydruków.

 • ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z.O.O

  Ploter Mutoh XpertJet 1341SR Pro to innowacyjny produkt na rynku. Został wyposażony w nowe ultra szerokie głowice drukujące Mutoh AccuFine , o zmiennej wielkości kropli Piezo, które zapewniają najlepszą w swojej klasie dokładność umieszczania punktów. W połączeniu z nową technologią I-screen weaving, można uzyskać wyjątkową jakość druku przy wyższych prędkościach produkcyjnych. Ploter wyposażony jest w automatyczne rozpoznawanie grubości materiału i podawanie długości mediów pozostałych na rolce.

 

 • AUTOMATIC LETTER BENDER

  LASER ALW-FIBER PRO (o mocy 1.0, 1.5 lub 2.0 kW) to nasz najnowszy model manualnej spawarki laserowej ze źródłem średniej mocy typu FIBER wyposażonej w nowoczesną głowicę z modułem Wobble.

  Spawanie laserowe gwarantuje najwyższą jakość spoiny (znikoma deformacja lub jej brak, brak odprysków, zmniejszona strefa wpływu ciepła). Po spawaniu nie jest potrzebna dodatkowa obróbka mechaniczna. Przez co budowa liter przestrzennych jest jeszcze szybsza oraz jeszcze prostsza.

 • AUTOMATIC LETTER BENDER

  ALB02COMBOPREMIUM160ADC to nasz najnowszy model, innowacyjnej giętarki z serii COMBO do liter przestrzennych. Jest to znacząco zmodernizowana wersja cieszącej się bardzo dobrą opinią i popularnością wśród profesjonalistów giętarki COMBO STANDARD. W nowym modelu wprowadzone zostały kluczowe zmiany konstrukcyjne dające możliwość pracy z taśmą aluminiową do grubości 1,5mm. Udoskonalono proces wymiany głowic, których w Combo PREMIUM jest aż 3. Dzięki temu umożliwiono pracę na zróżnicowanym materiale.

 • BERGMEN SP. Z O.O.

  MyFrame to system oświetleniowy, pozwalający w prosty sposób zaprojektować i stworzyć unikalne projekty podświetlanych ścian i sufitów. Od strony technicznej to najpłytsza podświetlana rama aluminiowa dostępna na rynku (35 mm) połączona z wieloma źródłami światła LED do wyboru. Dzięki temu użytkownik otrzymuje produkt prosty w montażu i zajmujący minimalną ilość miejsca, na którym zainstalowanie reklamy zajmuje kilka sekund, a kreatywność w jej projektowaniu jest niemal nieograniczona.

 • COLOR LABORATORY MD

  Drukarka wielkoformatowa hybrydowa do druku na materiałach sztywnych oraz rolowych, szerokość zadruku 2m, wysokość materiału 51mm, 100m2/h szybkość zadruku
  innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywności, szybkości, trwałości i oczywiście najlepszej jakości druku, dzięki następującym nowościom:
  wymienny pas,
  osłona chroniąca technologie i operatorów przed UV, lampy najnowszej gen. do 5 lat trwałości,
  więcej czujników,
  lepszy system antystatyczny,
  elektrozawory kontrolujący wyciek atramentu

 • EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

  ML-8000 przemysłowa drukarka do tekstyliów nowej generacji, oferująca wydajność oraz stabilną i niezawodną pracę przy minimum przestojów. Prosta w obsłudze i przystępna cenowo. Idealna drukarką dla firm, które planują wejście w świat druku cyfrowego tkanin. Dzięki zaawansowanym mechanizmom samoczyszczącym i automatycznym funkcjom dostosowania do zadania pracuje w sposób ciągły i stabilny. Może pracować w jednej z 4 technologii atramentów: PIMENTOWEJ, KWASOWEJ, REAKTYWNEJ, DYSPERSYJNEJ.

 • EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

  SURECOLOR SC-F10000H – Drukarka opracowana w celu szybkiego, wysokonakładowego drukowania sublimacyjnego. Solidna konstrukcja zapewnia spójność, niezawodność oraz wysoką jakość. Urządzenie ma wszechstronne zastosowanie, m.in. w modzie, produkcji odzieży sportowej, meblarstwie i reklamie. Jest wyposażany opcjonalnie w dwa różne, rozszerzone zestawy atramentów, które zapewniają najwyższą jakość wydruków przy różnorodnych zastosowaniach, np. przy nadrukach na odzieży czy artykułach promocyjnych.

 • EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

  SURECOLOR SC-R5010L – Pierwsza drukarka wielkoformatowa firmy Epson na atrament żywiczny. Umożliwia drukowanie na różnych materiałach (np. winyl, banery, tekstylia, płótna, tapety, folie) łączy w sobie precyzję, elastyczność i niezawodność. Bezwonny tusz na bazie wody powoduje, że wydruki mogą być używane we wrażliwych środowiskach, takich jak szkoły, szpitale a także w zastosowaniach zewnętrznych. W pełni kontrolowana technologia nagrzewania i zapewnia niezawodną stałość kolorów całego nakładu

 • EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

  SURECOLOR SC-V 7000 – Pierwsza płaska drukarka LED UV firmy Epson umożliwia twórcom oznakowań i ekspozycji poszerzenie portfolio produktów. Stworzona do drukowania oznakowań wewnętrznych i zewnętrznych, ekspozycji okiennych, paneli reklamowych, opakowań, materiałów promocyjnych i produktów dekoracyjnych. Oferuje wyjątkową jakość obrazu i możliwość drukowania na szerokiej gamie materiałów o grubości do 80 mm (akryle, poliwęglany, PCV, szkło, aluminium, metal, poliester, płyta piankowa, styren)

 • INVENCJA MAGDALENA SŁOTWIŃSKA

  Focus INC Nebula 35F – System DTF(Direct to Film) w pełni zautomatyzowany oraz wyposażony w niezbędne materiały eksploatacyjne do prawidłowego rozpoczęcia produkcji: tusze, puder (klej), folia DTF. Szeroki zakres regulacji pozwala na stworzenie odpowiedniego środowiska pracy dla szerokiej gamy tekstyliów takich jak bawełna, nylon, len, poliester itp. Urządzenie posiada specjalny oczyszczacz, który wyciąga opary powstające podczas produkcji, zapewniając komfort oraz bezpieczeństwo operatora.

 • NEW PRINTING ERA

  Cylindryczna drukarka atramentowa Double Helix® to najnowszy dodatek do udanej linii Helix® Digital Cylinder Printer. Ta nowa cylindryczna drukarka UV jest wyposażona w dwa urządzenia drukujące, które podwoją wielkość produkcji. Dzięki temu wzrostowi prędkości maszyna ta jest najlepiej dostosowana do branż, w których serie produkcyjne są od średnich do wysokich, w tym na rynek napojów, barware, alkohol, piwo rzemieślnicze (w tym puszki i butelki), rynek świec i wiele innych. Ta cylindryczna drukarka atramentowa może drukować dwie takie same części, które mogą być drukowane jednocześnie z tą samą grafiką.

 • PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

  Galaxy F96 to odpowiedź na potrzeby rynku związane z produkcją spersonalizowanych wydruków. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom jest ona energooszczędna i ekologiczna. Niskie koszty eksploatacji w połączeniu z wysoką jakością zadruku dają gwarancję, że produkt końcowy będzie mógł konkurować na rynku. Kompaktowe rozmiary urządzenia pozwolą na użytkowanie, nawet w niewielkim pomieszczeniu. Ploter ten pozwala na rozpoczęcie druku w technologii UV LED bez dokonania ogromnych inwestycji początkowych.

 • PRINT IS EASY

  Liyu Platinum KC to drukarka UV-LED z płaskim stołem o wymiarach 250 x 125 cm lub 305 x 205 cm do drukowania na sztywnych materiałach o grubości do 20 cm.
  Urządzenie może być wyposażone w cztery różnego rodzaju głowice, w tym najnowsze marki Ricoh Gen6 o kropli 5pl
  Nowością jest magnetyczny system liniowy prowadzenia karetki dzięki któremu praca drukarki jest cicha, a zarazem bardzo szybka przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

 • RUNVIDO.COM

  Runvido – aplikacja mobilna umożliwia ożywienie obrazów statycznych poprzez przypisanie do nich dodatkowej informacji multimedialnej dzięki Rzeczywistości rozszerzonej (AR). Opakowania produktów zyskują nową funkcjonalność i przemawiają do klienta. Cały system zarządzany jest w panelu klienta gdzie w dowolny sposób można zmieniać multimedia i opakowania. Do jednego opakowania może być przypisanych kilka różnych filmów wyświetlanych w spersonalizowany sposób.

 • SOFTPLAST

  AUTOMAT SZYJĄCY CRONOS 4.0 to najnowsza i najbardziej rozbudowana wersja automatu szyjącego od hiszpańskiej firmy Matic. To wysokiej jakości, najbardziej elastyczne rozwiązanie do szycia tekstyliów na rynku reklamy wizualnej, banerów, zasłon. Łatwy i szybki w użyciu CRONOS 4.0 pozwala osiągnąć wysokiej jakości płaskie szwy, znacznie skracając czas produkcji i zwiększając wydajność. Szyje wraz z odpowiednim oprzyrządowanie: keder płaski, kieszenie, obszycia, zawinięcia, taśmy/rzepy, itp.

 • STUDIO55

  STARX – to pierwsze pneumatyczne-gazoszczelne flagi na świecie – wystarczy je wypełnić powietrzem, żeby w kilka chwil te największe nośniki reklamowe na rynku były gotowe do użycia. Dzięki przystosowanym do różnego rodzaju podłoża podstawom, oraz szerokiej gamie rozmiarów – włącznie z największą flagą o wysokości 8m, STARX doskonale sprawdzi się w każdych warunkach. PRODUKTY STARX zostały w pełni zaprojektowane i wykonane w Unii Europejskiej. ZGŁOSZONE DO OCHRONY DO URZĘDU PATENTOWEGO R.P.

 

 • VINOVE

  TVISTER to TECHNOLOGICZNA NOWOŚĆ – połączenie zapachu i designerskiego ludzika, to pierwszy produkt na rynku, który przybiera taki kształt, jaki Klient sobie wymyśli.
  Ty decydujesz, jak Twój TVISTER ma wyglądać w kratce wentylacyjnej, szafie czy na biurku. KREATYWNY PRODUKT – wymyśl pozę i ciesz się pięknym zapachem.
  Ty decydujesz gdzie i jak zamontować produkt – w samochodzie, domu czy w biurze.
  Pachnie do 90 dni dzięki specjalnie zaprojektowanej, maksymalnej powierzchni oddawania zapachu.

   

 • HFT71 Sp. z o.o.

  Kornit Atlas MAX to najnowsza i najbardziej innowacyjna drukarka DTG na świecie. To co ją wyróżnia, to zintegrowany system cyfrowego gruntowania materiału i utrwalania wydruku, odblokowujący niedostępne jak dotąd możliwości w druku cyfrowym na odzieży:
  •Pewność całkowitej odporność na pranie i ścieranie,
  •XDI – wielowarstwowy druk trójwymiarowy, efekt haftu oraz foli transferowej,
  •Druk na trudnych czy niemożliwych jak dotąd, hydrofobowych materiałach.